Zásady souborů cookie

Zásady používání souborů cookie (v překladu do jazyka Čeština) mají mít pouze informační hodnotu. V případě dotazů a sporů se budou strany odkazovat na anglickou verzi zásad používání souborů cookie.

Tyto zásady používání souborů cookie popisují:

  • soubory cookie, které se ukládají do zařízení návštěvníka při návštěvě webu, a
  • možnosti správy souborů cookie.

Zpracování osobních údajů návštěvníka v souvislosti se soubory cookie upravují zásady ochrany osobních údajů.

Typy souborů cookie

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se ukládají do zařízení při návštěvě webu. Tato technologie se používá univerzálně téměř na všech webových stránkách a umožňuje ukládat preference prohlížení návštěvníka a sledovat jeho akce na webu.

Soubory cookie lze na základě příslušných atributů rozdělit do různých kategorií.

Účel

Na vyšší úrovni se soubory cookie dělí následovně.

Podstatné –⁠ označují se také jako nezbytně nutné soubory cookie, bez kterých nefungují základní funkce webu, a nevyžadují souhlas návštěvníka v souladu s legislativními požadavky.

Nepodstatné — mohou plnit několik cílů, např. zlepšit zkušenost návštěvníka při sledování, zprostředkovat společnosti Wallester údaje ke zlepšení webu, zobrazovat návštěvníkovi cílené reklamy atd. Nepodstatné soubory cookie se do zařízení umisťují pouze na základě předchozího souhlasu uděleného návštěvníkem.

Nepodstatné soubory cookie se navíc rozdělují na několik podtypů.

Analytické — používají se pro statistiky používání stránek, umožňují analýzu ukazatelů, jako je počet návštěv, zdroje návštěvnosti atd.

Funkční — umožňují zapamatovat si preference návštěvníka uvedené na webu, včetně výběru regionu a jazyka.

Výkonnostní — slouží k analýze klíčových ukazatelů výkonnosti stránek a pomáhají zprostředkovat co nejlepší uživatelskou zkušenost.

Reklamní — slouží k poskytování personalizované reklamy na základě navštívených stránek a k analýze efektivity reklamních kampaní.

Vlastník

Ačkoli má vlastník webu (tj. společnost Wallester) vždy kontrolu nad tím, které soubory cookie jsou v zařízení umístěny, některé soubory cookie odesílají shromážděná data vlastníkovi webu (tj. společnosti Wallester), ale jiné soubory cookie zase partnerům společnosti Wallester. Podle toho jsou soubory cookie klasifikovány následovně:

Soubory cookie první strany — tyto soubory cookie odesílají údaje společnosti Wallester.

Soubory cookie třetích stran — tyto soubory cookie odesílají údaje třetím stranám (např. k poskytování personalizovaných reklam, propojení s webovými stránkami sociálních sítí).

Soubory cookie třetích stran se do zařízení ukládají pouze v případě, že k tomu návštěvník udělí souhlas.

Uchovávání

Podle toho, jak dlouho je soubor cookie v zařízení uchováván, jsou soubory cookie klasifikovány následovně.

Relační soubory cookie — vyprší na konci relace prohlížeče a umožňují společnosti Wallester propojit akce návštěvníka během dané individuální relace prohlížeče.

Dlouhodobé soubory cookie — jsou uloženy v zařízení mezi relacemi prohlížeče a umožňují společnosti Wallester zapamatovat si preference nebo akce návštěvníka v rámci více relací a stránek.

Bez ohledu na to, zda se jedná o relační soubor cookie nebo dlouhodobý soubor cookie, ho může návštěvník ze zařízení vždy odstranit přes nastavení prohlížeče.

Soubory cookie používané na webu

Nezbytné

Jsou nezbytné pro základní funkce webu, například pro bezpečné přihlášení do systému nebo nastavení parametrů vašich preferencí. Nezbytné soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

Soubory cookie
wa_cm
Doba trvání
1 rok
Popis
Slouží k zapama­tování preferencí uživatele ohledně souhlasu se soubo­ry cookie, aby tato volba byla při dalších návště­vách webu respekto­vána.
Soubory cookie
atrk
Doba trvání
60 dní
Popis
Slouží k zapama­tování kliknutí uživatele na jedi­nečný affiliate odkaz, aby bylo možné identifi­kovat uživatele v konkrét­ním affiliate progra­mu.
Soubory cookie
__hash
Doba trvání
60 dní
Popis
Slouží k zapama­tování kliknutí uživatele na jedi­nečný affiliate odkaz, aby bylo možné identifi­kovat uživatele v konkrét­ním affiliate progra­mu.
Soubory cookie
_origin
Doba trvání
relace
Popis
Pamatuje si, z jakého zdroje uživatel poprvé navštívil web Wallester Business a zaregis­troval se — z přímého zdroje, nebo z hlavního webu Wallester.
Soubory cookie
wb_init_auth
Doba trvání
5 minut
Popis
Uloží unikátní ID uživatele při přihlašování do systému, aby server mohl ověřit, že poža­davky pocházejí od stejného uživatele.
Soubory cookie
wa_sessid
Doba trvání
relace
Popis
Uloží unikátní číslo relace k identifikaci uživatele, které webová stránka používá pouze v aktuální relaci.
Soubory cookie
wa_lang
Doba trvání
1 rok
Popis
Pamatuje si jazyk zvolený uživate­lem, aby se při dalších návště­vách webu au­tomaticky zob­razovala prefe­rovaná jazyková verze.

Funkční

Umožňují zapamatování preferencí uživatele, které uvede na webu, včetně výběru regionu a jazyka.

Soubory cookie
_dbdn
Doba trvání
24 h
Popis
Slouží k zapama­tování roz­hodnutí uživatele používat nepodpo­rovaný prohlížeč, abychom nemuseli neustále zob­razovat výzvu k přechodu na podpo­rovaný prohlížeč.
Soubory cookie
wa_cma
Doba trvání
relace
Popis
Slouží k zapama­tování roz­hodnutí uživatele ohledně zob­razování potvrzení zásad používání souborů cookie, abychom ho k tomu neustále nevyzýva­li.
Soubory cookie
_exim_[shown|stamp]
Doba trvání
24 h
Popis
Pamatuje si čas spuštění akce Exit promo konkrétní­ho uživatele tak, aby následují­cí zobrazení bylo až po 24 h.
Soubory cookie
_crn
Doba trvání
relace
Popis
Zachovává měnu zvolenou uživatelem, aby se během relace zobrazovaly všechny ceny v prefe­rované měně.

Výkonnostní

Jsou důležité pro statistiky používání webu a umožňují analýzu ukazatelů, jako je počet návštěv, zdroje návštěvnosti atd. Slouží k analýze klíčových ukazatelů výkonnosti webu a pomáhají zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost.

Reklamní

Jsou důležité pro poskytování personalizované reklamy na základě navštívených stránek a analýzu účinnosti reklamních kampaní.

Správa souborů cookie

Všechny soubory cookie s výjimkou základních souborů cookie se do zařízení ukládají výhradně po předchozím souhlasu návštěvníka, který se uděluje prostřednictvím nabídky nastavení souborů cookie, která se zobrazí při prvním přístupu návštěvníka k webu.

Návštěvník může nastavení souborů cookie později změnit přes nabídku nastavení souborů cookie.

Různé

Původním jazykem těchto zásad používání souborů cookie je angličtina. V případě rozporů mezi původní verzí v angličtině a jejím překladem má anglická verze před překladem přednost.

Společnost Wallester může tyto zásady používání souborů cookie čas od času aktualizovat. Aktuální verzi zásad používání souborů cookie najdete veřejně na webu.

Zařízení –⁠ zařízení používané návštěvníkem k přístupu na web (např. počítač, tablet, telefon).

Návštěvník –⁠ fyzická osoba (tj. člověk), která přistupuje k webu.

Wallester –⁠ Wallester AS, vlastník webu.

Web –⁠ tento veřejný web společnosti Wallester (business.wallester.com).