Polityka plików cookie

Polityka plików cookie przetłumaczona na język Polski ma wartość informacyjną. W przypadku pytań i sporów strony będą odwoływać się do wersji Polityki plików cookie w języku angielskim.

Niniejsza Polityka plików cookie opisuje:

  • pliki cookie, które są umieszczane na Urządzeniu Odwiedzającego podczas odwiedzania Witryny oraz
  • opcje zarządzania plikami cookie.

Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzającego w związku z plikami cookie jest objęte Polityką prywatności.

Typy plików cookie

Pliki cookie to małe pliki danych, które są umieszczane na Urządzeniu podczas odwiedzania Witryny. Technologia ta jest powszechnie stosowana w prawie wszystkich witrynach internetowych i umożliwia zapisywanie preferencji użytkownika oraz rejestrowanie jego działań w Witrynie.

Pliki cookie można podzielić na różne kategorie na podstawie ich cech.

Zastosowanie

Na wyższym poziomie pliki cookie dzielą się w następujący sposób.

Niezbędne — znane również jako ściśle niezbędne pliki cookie, są wymagane do działania podstawowych funkcji witryny internetowej i zgodnie z prawem nie wymagają zgody Odwiedzającego;

Inne niż niezbędne pliki cookie — mogą spełniać kilka celów, np. zwiększać komfort przeglądania Witryny przez Odwiedzającego, dostarczać Wallester danych w celu ulepszania Witryny, dostarczać Odwiedzającemu ukierunkowane reklamy itd. Inne niż niezbędne pliki cookie są umieszczane na Urządzeniu jedynie za uprzednią zgodą Odwiedzającego.

Ponadto inne niż niezbędne pliki cookie można podzielić na kilka podtypów.

Analityczne — wymagane do generowania statystyk użytkowania witryny, umożliwiają analizę wskaźników, takich jak liczba odwiedzin, źródła ruchu itd.

Funkcjonalne — umożliwiają zapamiętanie preferencji Odwiedzającego wskazanych w witrynie, w tym wyboru regionu i języka.

Pliki cookie do analiz działania — służą do analizowania kluczowych wskaźników działania witryny i pomagają zapewnić najlepszą obsługę użytkownika.

Reklamowe — wymagane do dostarczania spersonalizowanych reklam na podstawie odwiedzanych stron i analizowania skuteczności kampanii reklamowych.

Właściciel

Chociaż właściciel Witryny (tj. Wallester) zawsze ma kontrolę nad tym, które pliki cookie są umieszczane na Urządzeniu, niektóre pliki cookie przesyłają zebrane dane do właściciela Witryny (tj. Wallester), a inne pliki cookie przesyłają zebrane dane do partnerów Wallester. Na tej podstawie pliki cookie są klasyfikowane w następujący sposób:

Własne pliki cookie — te pliki cookie wysyłają dane do Wallester;

Pliki cookie stron trzecich — te pliki cookie wysyłają dane do stron trzecich (np. w celu dostarczania spersonalizowanych reklam, łączenia się z serwisami społecznościowymi).

Pliki cookie stron trzecich są umieszczane na urządzeniu tylko wtedy, gdy Odwiedzający wyraził na to zgodę.

Zatrzymanie

W zależności od tego, jak długo plik cookie jest zatrzymywany na Urządzeniu, pliki cookie są klasyfikowane w następujący sposób.

Pliki cookie sesji — wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki i umożliwiają Wallester powiązanie działań Odwiedzającego podczas tej indywidualnej sesji przeglądarki.

Trwałe pliki cookie — są przechowywane na urządzeniu między sesjami przeglądarki, umożliwiając Wallester zapamiętanie preferencji lub działań Odwiedzającego w wielu sesjach i witrynach.

Niezależnie od tego, czy jest to plik cookie sesji, czy trwały, Odwiedzający może zawsze usunąć go z Urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Pliki cookie używane w Witrynie

Niezbędne

Są wymagane do działania podstawowych funkcji witryny, takich jak bezpieczne logowanie do systemu lub ustawianie Twoich preferencji. Niezbędne pliki cookie nie zapisują żadnych danych osobowych.

Plik cookie
wa_cm
Czas trwania
1 rok
Opis
Zapamię­tuje pre­ferencje użytkow­nika dotyczące zgody na pliki cookie, abyśmy mogli ich przestrze­gać przy kolejnych odwiedzi­nach na stronie interneto­wej.
Plik cookie
atrk
Czas trwania
60 dni
Opis
Zapamię­tuje kliknięcia użytkow­nika w niepowta­rzalne linki afiliacyj­ne, aby zidentyfi­kować użytkow­nika w określo­nym pro­gramie afiliacyj­nym.
Plik cookie
__hash
Czas trwania
60 dni
Opis
Zapamię­tuje kliknięcia użytkow­nika w niepowta­rzalne linki afiliacyj­ne, aby zidentyfi­kować użytkow­nika w określo­nym pro­gramie afiliacyj­nym.
Plik cookie
_origin
Czas trwania
sesja
Opis
Zapamię­tuje, z jakiego źródła użytkow­nik po raz pierwszy wszedł na stronę Wallester Business i się zareje­strował — ze źródła bezpo­średniego czy głównej strony Wallester.
Plik cookie
wb_init_auth
Czas trwania
5 minut
Opis
Zapisuje niepowta­rzalny iden­tyfikator użytkownika podczas logowania się do systemu, aby serwer mógł zweryfiko­wać, czy żądania pochodzą od tego samego użytkowni­ka.
Plik cookie
wa_sessid
Czas trwania
sesja
Opis
Zapisuje niepowta­rzalny numer sesji w celu rozpoznania użytkownika i jest wykorzysty­wany tylko przez stronę internetową w bieżącej sesji.
Plik cookie
wa_lang
Czas trwania
1 rok
Opis
Zapamię­tuje język wybrany przez użytkow­nika, aby automa­tycznie wyświe­tlać pre­ferowaną wersję językową przy kolejnych odwiedzi­nach strony.

Funkcjonalne

Umożliwiają zapamiętywanie preferencji użytkownika wskazanych w witrynie, w tym wyboru regionu i języka.

Plik cookie
_dbdn
Czas trwania
24 godz.
Opis
Zapamię­tuje decyzję użytkow­nika o używaniu nieobsłu­giwanej przeglą­darki, abyśmy zaprzesta­li wysyła­nia monitów o przej­ście na obsłu­giwaną przeglą­darkę.
Plik cookie
wa_cma
Czas trwania
sesja
Opis
Zapamię­tuje decyzję użytkow­nika o wyświe­tlaniu powiado­mienia o wyraże­niu zgody na polity­kę plików cookie, abyśmy zaprzesta­li wysyłania monitów o zatwier­dzenie takiej polityki.
Plik cookie
_exim_[shown|stamp]
Czas trwania
24 godz.
Opis
Zapamię­tuje czas wyświe­tlania oferty końcowej przez konkret­nego użytkow­nika, aby okno pojawiło się po raz kolejny nie wcześniej niż po 24 go­dzinach.
Plik cookie
_crn
Czas trwania
sesja
Opis
Zachowuje walutę wybraną przez użytkownika, aby w czasie sesji wyświetlać wszystkie ceny w prefero­wanej walucie.

Związane z wydajnością

Niezbędne do prowadzenia statystyk użytkowania witryny, umożliwiają analizę takich wskaźników jak liczba odwiedzin, źródła ruchu itp. Służą do analizy kluczowych wskaźników efektywności witryny i umożliwiają zapewnienie najlepszych wrażeń z jej użytkowania.

Reklamowe

Wymagane do wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie odwiedzonych stron internetowych i do analizy efektywności kampanii reklamowej.

Zarządzanie plikami cookie

Wszystkie pliki cookie, z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, są umieszczane na Urządzeniu wyłącznie za uprzednią zgodą Odwiedzającego, która jest udzielana za pośrednictwem menu ustawień plików cookie, wyświetlanego przy pierwszym przejściu Odwiedzającego do Witryny.

Odwiedzający może później zmienić ustawienia plików cookie za pomocą menu ustawień plików cookie.

Różne postanowienia

Oryginalnym językiem niniejszej Polityki plików cookie jest język angielski. W przypadku rozbieżności między oryginalną wersją w języku angielskim a jej tłumaczeniem wersja angielska ma pierwszeństwo przed tłumaczeniem.

Wallester może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę plików cookie. Aktualna wersja Polityki plików cookie jest publikowana w Witrynie.

Urządzenie — urządzenie używane przez Odwiedzającego w celu uzyskania dostępu do Witryny (np. komputer, tablet, telefon).

Odwiedzający — osoba fizyczna (tj. człowiek), która uzyskuje dostęp do Witryny.

Wallester — firma Wallester AS, właściciel Witryny.

Witryna — ta publiczna witryna internetowa Wallester (business.wallester.com).