Cookiebeleid

Het Cookiesbeleid vertaald in het Nederlands heeft informatieve waarde. In geval van vragen en geschillen dienen de partijen te verwijzen naar de Engelse versie van het Cookiesbeleid.

Dit Cookiesbeleid beschrijft:

  • de cookies die op het Apparaat van de Bezoeker worden geplaatst wanneer deze de Website bezoekt en
  • de mogelijkheden om de cookies te beheren.

De verwerking van persoonsgegevens van de Bezoeker in verband met de cookies valt onder het Privacybeleid.

Soorten cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op het Apparaat worden geplaatst wanneer de Website wordt bezocht. Deze technologie wordt universeel gebruikt op bijna alle websites en maakt het mogelijk om de voorkeuren van de Bezoeker op te slaan en de acties van de Bezoeker op de Website te volgen.

De cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van hun eigenschappen.

Doeleinde

Op een hoger niveau worden de cookies als volgt onderverdeeld.

Essentiële cookies — ook wel strikt noodzakelijke cookies genoemd, zijn nodig om de essentiële functies van de Website te laten werken en vereisen geen toestemming van de Bezoeker in overeenstemming met de wet.

Niet-essentiële cookies — kunnen verschillende doeleinden hebben, bijvoorbeeld de kijkervaring van de Bezoeker verbeteren, Wallester voorzien van gegevens om de Website te verbeteren, gerichte advertenties aanbieden aan de Bezoeker, enz. Niet-essentiële cookies worden alleen op het Apparaat geplaatst na voorafgaande toestemming van de Bezoeker.

Daarnaast kunnen niet-essentiële cookies worden onderverdeeld in verschillende subtypen.

Analytisch — vereist voor statistieken over het gebruik van de Website, maakt analyse mogelijk van indicatoren zoals het aantal bezoeken, verkeersbronnen, enz.

Functioneel — het onthouden van de voorkeuren van de Bezoeker die op de Website zijn aangegeven, inclusief regio- en taalselectie.

Prestaties — gebruikt om belangrijke prestatie-indicatoren van de Website te analyseren en om te helpen de beste gebruikerservaring te leveren.

Reclame — vereist om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op basis van bezochte pagina’s en de efficiëntie van advertentiecampagnes te analyseren.

Eigenaar

Hoewel de eigenaar van de Website (d.w.z. Wallester) altijd controle heeft over welke cookies op het Apparaat worden geplaatst, sturen bepaalde cookies de verzamelde gegevens naar de eigenaar van de Website (d.w.z. Wallester) en andere cookies naar de partners van Wallester. Op basis hiervan worden de cookies als volgt geclassificeerd:

Eigen cookies — deze cookies sturen gegevens naar Wallester,

Cookies van derden — deze cookies sturen gegevens naar derden (bijvoorbeeld om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of verbinding te maken met sociale media).

Cookies van derden worden alleen op het apparaat geplaatst als de Bezoeker daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaring

Op basis van hoelang een cookie wordt bewaard op het Apparaat, worden de cookies als volgt geclassificeerd.

Sessiecookies — verlopen aan het einde van de browsersessie en stellen Wallester in staat om de acties van de Bezoeker te koppelen tijdens die afzonderlijke browsersessie.

Permanente cookies — worden tussen browsersessies door op het apparaat opgeslagen, zodat Wallester de voorkeuren of acties van de Bezoeker over meerdere sessies en sites heen kan onthouden.

Ongeacht of het om sessie- of permanente cookies gaat, de Bezoeker kan ze altijd van het Apparaat verwijderen via de instellingen van de webbrowser.

Op de Website gebruikte cookies

Noodzakelijk

Vereist voor essentiële functies van de site, zoals veilig inloggen op het systeem of het instellen van uw voorkeuren. Noodzakelijke cookies slaan geen persoonsgegevens op.

Cookie
wa_cm
Duur
1 jaar
Beschrijving
Onthoudt de voor­keuren die de gebrui­ker bij de in­stemming heeft opgegeven zodat deze gerespec­teerd worden bij volgende bezoeken.
Cookie
atrk
Duur
60 dagen
Beschrijving
Onthoudt het klikken van de gebruiker op een unieke affiliate-link om de ge­bruiker te herken­nen in een bepaald affiliate program­ma.
Cookie
__hash
Duur
60 dagen
Beschrijving
Onthoudt het klikken van de gebruiker op een unieke affiliate-link om de ge­bruiker te herken­nen in een bepaald affiliate program­ma.
Cookie
_origin
Duur
sessie
Beschrijving
Onthoudt vanuit welke bron de gebrui­ker de Wallester Business-website voor het eerst heeft bezocht en zich heeft aange­meld: een directe bron of de hoofdsite van Wallester.
Cookie
wb_init_auth
Duur
5 minuten
Beschrijving
Slaat de unieke gebruikers-id op als er wordt ingelogd op het systeem zodat de server kan verifiëren dat de verzoe­ken van dezelfde gebruiker afkomstig zijn.
Cookie
wa_sessid
Duur
sessie
Beschrijving
Slaat het unieke sessienum­mer op om de gebruiker te identifice­ren en wordt alleen in de huidi­ge sessie gebruikt door de website.
Cookie
wa_lang
Duur
1 jaar
Beschrijving
Onthoudt de door de gebrui­ker gekozen taal zodat de voor­keurstaal automa­tisch wordt weergege­ven tijdens volgende bezoeken aan de site.

Functioneel

Hiermee worden de door de gebruiker op de site aangegeven voorkeuren opgeslagen, zoals de regio en de taalkeuze.

Cookie
_dbdn
Duur
24 uur
Beschrijving
Onthoudt de keuze van de gebrui­ker om een niet-onder­steunde browser te gebrui­ken, zodat we niet blijven vragen om naar een onder­steunde browser over te schake­len.
Cookie
wa_cma
Duur
sessie
Beschrijving
Onthoudt de keuze van de gebrui­ker voor het weer­geven van een melding om het cookiebe­leid te beves­tigen, zodat we u niet steeds opnieuw om beves­tiging vragen.
Cookie
_exim_[shown|stamp]
Duur
24 uur
Beschrijving
Onthoudt de duur van de Exit-promo voor een specifieke gebruiker zodat deze maximaal 24 uur later opnieuw wordt weergege­ven.
Cookie
_crn
Duur
sessie
Beschrijving
Behoud de door de gebruiker geselecteer­de valuta om gedu­rende de sessie alle prijzen in de voor­keursvaluta weer te geven.

Prestaties

Vereist voor statistieken over het gebruik van de site: Hiermee kunnen indicatoren zoals het aantal bezoeken, verkeersbronnen, enz. geanalyseerd worden. Gebruikt om de belangrijkste indicatoren voor siteprestaties te analyseren en de beste gebruikerservaring te leveren.

Advertenties

Vereist om gepersonaliseerde advertenties te bieden op basis van de bezochte pagina’s en om de efficiëntie van advertentiecampagnes te analyseren.

De cookies beheren

Alle cookies behalve essentiële cookies worden alleen op het Apparaat geplaatst na voorafgaande toestemming van de Bezoeker, die wordt gegeven via het cookiesinstellingenmenu dat wordt weergegeven wanneer de Bezoeker de Website voor het eerst bezoekt.

De Bezoeker kan de cookiesinstellingen later wijzigen via het cookiesinstellingenmenu.

Overig

De oorspronkelijke taal van dit Cookiesbeleid is Engels. In het geval van verschillen tussen de originele versie in het Engels en een vertaling, heeft de Engelse versie voorrang op de vertaling.

Wallester kan dit Cookiesbeleid van tijd tot tijd bijwerken. De actuele versie van het Cookiesbeleid wordt op de Website gepubliceerd.

Apparaat — het apparaat dat de Bezoeker gebruikt om de Website te bezoeken (bijvoorbeeld een computer, tablet of telefoon).

Bezoeker — de natuurlijke persoon (mens) die de Website bezoekt.

Wallester — Wallester AS, de eigenaar van de Website.

Website — deze openbare website van Wallester (business.wallester.com).