Privatlivspolitik

Privatlivspolitik, som er oversat til Dansk er udelukkende til information. I tilfælde af spørgsmål og tvister vil parterne henvise til den engelske version af privatlivspolitikken.

Denne privatlivspolitik dækker behandling af personoplysninger for besøgende på hjemmesiden.

Denne privatlivspolitik gælder ikke for behandling af kundernes personlige data i forbindelse med levering af Wallesters tjenester. Sidstnævnte er dækket af klientaftaler mellem Wallester og dets klienter.

Den dataansvarlige for den besøgendes data er Wallester AS, en virksomhed, som er stiftet under Estlands lovgivning, registreringsnummer 11812882, adresse F. R. Kreutzwaldi 4, 10120, Tallinn, Estonia.

Anmodninger og anden kommunikation vedrørende denne privatlivspolitik kan sendes til: [email protected].

1. Definitioner af behandling af persondata

Denne privatlivspolitik dækker Wallesters behandling af den besøgendes personlige data, hvilket betyder følgende.

Persondata — betyder oplysninger om en fysisk person, der er identificeret eller identificerbar.

Information — betyder alle data, der vedrører en fysisk person, såsom navn, fødselsdato, adresse, arbejdsplads osv.

Person — betyder mennesker, dvs. virksomheder og andre juridiske enheder er udelukket.

Identificerbar — betyder, at informationen enten refererer til en person:

 • direkte — Dataene omfatter f.eks. en identifikationskode for personen eller
 • indirekte — f.eks. kan IP-adressen på en computer spores til en person ved at kombinere den med andre data.

Behandling — betyder enhver handling, der foretages med persondataene. I forbindelse med denne privatlivspolitik omfatter denne indsamling af de besøgendes data fra den besøgende, lagring af dem på Wallesters servere, brug af de besøgendes data til det formål, de blev indsamlet til, og senere sletning af de besøgendes data.

2. Indsamlede persondata

De besøgendes data indsamles som følger:

 • cookies — placeres i den besøgendes enhed i overensstemmelse med den tilladelse, som den besøgende har givet,
 • kontaktformularer — de persondata, som den besøgende indsender via kontaktformularer på hjemmesiden.

2.1. Cookies

Cookies er små datafiler, der placeres på enheden, når den besøgende tilgår hjemmesiden. Denne teknologi bruges universelt på næsten alle hjemmesider. Cookies gør det muligt at gemme den besøgendes præferencer for visning og spore den besøgendes handlinger på hjemmesiden.

To hovedtyper af cookies er:

 • essentielle — også kendt som strengt nødvendige cookies, er nødvendige for, at de essentielle funktioner på hjemmesiden kan fungere og kræver ikke den besøgendes tilladelse i overensstemmelse med loven,
 • ikke-essentielle cookies — kan opfylde forskellige mål, f.eks. at forbedre den besøgendes oplevelse, give Wallester data til at forbedre hjemmesiden, levere målrettede annoncer til den besøgende osv. De ikke-essentielle cookies placeres kun i enheden efter den besøgendes forudgående godkendelse.

Cookiepolitik beskriver detaljeret de forskellige typer af cookies, der bruges på hjemmesiden.

For at gøre det klart identificerer cookies kun IP-adressen på den enhed, der bruges til at besøge hjemmesiden, ikke den person, der bruger enheden (dvs. den besøgende). Identifikation af den besøgende, der bruger enheden, kræver, at data fra cookies kombineres med data fra andre kilder. Wallester foretager ikke identifikation af de besøgende baseret på data fra cookies.

2.2. Kontaktformularer

Via kontaktformularerne på hjemmesiden kan den besøgende starte en dialog med Wallester, f.eks. ved at indsende en anmodning om at blive kunde hos Wallester. For at svare på den besøgendes anmodning, anmodes der om kontaktdata for den besøgende, såsom navn, telefonnummer, e-mailadresse, den virksomhed, hvor den besøgende arbejder osv.

Det er muligt, at den besøgende som en del af kommunikationen via kontaktformularerne på hjemmesiden sender persondata om andre personer til Wallester. I sådanne tilfælde skal den besøgende sikre sig, at indsendelse af disse data er tilladt ved lov.

3. Formål med behandling af persondata

Det formål, som hver type cookie bruges til, er beskrevet i Cookiepolitikken.

Formålet med behandlingen af de persondata, der indsendes via kontaktformularerne på hjemmesiden, er at behandle den besøgendes anmodning (f.eks. om at blive kunde hos Wallester) og besvare den.

Wallester kan anvende de besøgendes data i forbindelse med profilering til at:

 • forstå sine potentielle kunder bedre og derigennem forbedre Wallesters tjenester og kommunikation,
 • evaluere en potentiel kundes egnethed til at bruge Wallesters tjenester.

Wallester træffer ikke beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, og som omhandler den besøgendes rettigheder. De besøgendes data, der leveres via kontaktformularerne på hjemmesiden, kan bruges til automatisk at evaluere egnetheden af potentielle kunder, dvs. virksomheder.

4. Retsgrundlag for behandling af persondata

I tilfælde af cookies behandles de besøgendes data på følgende juridiske grundlag:

 • essentielle cookies — legitim interesse (GDPR art. 6.1 (f)),
 • ikke-essentielle cookies — den besøgendes samtykke (GDPR art. 6.1 (a)).

De besøgendes data, der indsendes via kontaktformularer på hjemmesiden, behandles på følgende juridiske grundlag:

 • den besøgendes samtykke (GDPR art. 6.1 (a)) — gælder for alle de besøgendes data, der indsendes via kontaktformularerne,
 • til opfyldelse af en kontrakt (GDPR art. 6.1 (b)) — gælder i tilfælde af, at de besøgendes data er en del af en anmodning om at starte brugen af Wallester-tjenesterne,
 • legitim interesse (GDPR art. 6.1 (f)) — hvis der som følge af den kommunikation, der er påbegyndt via kontaktformularen, er mulighed for, at der rejses krav mod Wallester, opbevares de pågældende besøgsdata, så længe det er nødvendigt for at forsvare sig mod eventuelle krav.

Mere end ét retsgrundlag for behandling af persondata kan gælde for det samme sæt af data, enten samtidigt eller efterfølgende. F.eks. opbevares persondata ofte i en periode, efter at et kontraktforhold er ophørt, for at forsvare sig mod mulige krav i forbindelse med det tidligere kontraktforhold.

5. Opbevaringsperioder for persondata

Wallester følger princippet om, at persondata ikke må opbevares længere, end det er nødvendigt for at opfylde det formål, som persondataene blev indsamlet til.

En undtagelse herfra er, at Wallester opbevarer persondataene længere, hvis dette er obligatorisk i henhold til gældende lovgivning, og sletter persondataene umiddelbart derefter.

6. Hvem persondataene deles med

Wallester behandler kun de besøgendes data, der er indhentet via hjemmesiden, til Wallesters egne forretningsbehov.

Wallester indsamler ikke de besøgendes data via hjemmesiden med det formål at gøre dem tilgængelige for tredjeparter med henblik på fortjeneste.

De tilfælde, hvor Wallester stiller de besøgendes data til rådighed for tredjeparter, er anført nedenfor.

6.1. Partnere

Wallester kan gøre de besøgendes data tilgængelige for tredjeparter, der:

 • hjælper Wallester med at behandle de besøgendes data (f.eks. udbydere af analyse- eller marketingtjenester) eller
 • på anden vis har brug for de besøgendes data for at beskytte Wallesters interesser (f.eks. forretnings- eller juridiske konsulenter).

I alle sådanne tilfælde forbliver Wallester den person, der træffer beslutningerne om, hvordan de besøgendes data behandles (dvs. er dataansvarlig), og tredjeparterne behandler kun de besøgendes data i overensstemmelse med instruktionerne fra Wallester (dvs. er databehandlere).

Anmodninger om oplysninger om databehandlerne kan sendes til DPO.

6.2. Cookies fra tredjeparter

Som et særligt tilfælde af deling af de besøgendes data med partnere placerer hjemmesiden visse cookies fra tredjeparter i den besøgendes enhed, forudsat at den besøgende har givet forudgående samtykke. I tilfælde af cookies fra tredjepart sendes data om den besøgendes aktiviteter på hjemmesiden direkte til den tredjepart, der placerer cookien via hjemmesiden. Cookies fra tredjeparter bruges til at levere personligt tilpassede annoncer, skabe forbindelse til sociale medier osv.

De cookies fra tredjeparter, som hjemmesiden placerer i enheden, er anført i Cookiepolitikken.

6.3. Obligatorisk lov

Wallester deler kun de besøgendes data med statslige institutioner og andre instanser, der ikke er i kontraktforhold med Wallester, på følgende betingelser:

 • deling af persondata er obligatorisk i henhold til gældende lovgivning,
 • den indsendte anmodning er i fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning,
 • at der ikke stilles flere persondata til rådighed, end hvad der er obligatorisk i henhold til den gældende lovgivning.

7. Den besøgendes rettigheder

Den besøgende har følgende rettigheder i forbindelse med de besøgsdata, der behandles af Wallester:

Ret til at blive informeret — Wallester giver den besøgende klare og gennemsigtige oplysninger om sine aktiviteter i forbindelse med databehandling. Denne privatlivspolitik er den primære kilde til disse oplysninger, yderligere spørgsmål kan sendes til DPO.

Ret til adgang — den besøgende har ret til at anmode om følgende oplysninger fra Wallester vedrørende de besøgsdata, der behandles af Wallester: (a) hvilke persondata der behandles, og (b) på hvilke betingelser behandlingen af persondata finder sted. Derudover har den besøgende ret til at anmode om en kopi af de ovennævnte besøgsdata.

Ret til rettelse — hvis de besøgsdata, der behandles af Wallester, indeholder fejl eller er ufuldstændige, har den besøgende ret til at anmode Wallester om at rette op på disse mangler.

Ret til sletning — den besøgende har ret til at anmode om sletning af Wallesters besøgsdata, hvis der ikke er noget juridisk grundlag for at behandle dataene.

Ret til begrænsning af behandling — den besøgende har ret til at anmode om, at Wallester ikke udfører nogen behandlingsaktiviteter vedrørende besøgsdataene, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning, hvis noget af følgende sker: (a) den besøgende har betvivlet nøjagtigheden af besøgsdataene, (b) behandlingen er ulovlig, men den besøgende modsætter sig sletning af de pågældende besøgsdata, © Wallester har ikke længere brug for besøgsdataene, men den besøgende har brug for dem i forbindelse med juridiske krav, (d) den besøgende har gjort indsigelse mod behandling af besøgsdataene i overensstemmelse med afsnittet nedenfor.

Ret til at gøre indsigelse — den besøgende har ret til at gøre indsigelse mod Wallesters behandling af besøgsdata, hvis (a) det eneste retsgrundlag for behandling af besøgsdata er Wallesters legitime interesse, som opvejes af den besøgendes særlige situation, eller (b) hvor besøgsdata bruges til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet — den besøgende har ret til at anmode om en kopi af besøgsdataene i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinaflæseligt format fra Wallester, forudsat at Wallester behandler de relevante data ved hjælp af automatiserede midler.

Anmodninger om at benytte sig af ovenstående rettigheder for besøgende eller om at modtage yderligere oplysninger skal sendes til DPO.

8. Klager

Hvis den besøgende mener, at Wallester har krænket den besøgendes rettigheder i forbindelse med behandlingen af persondata, opfordres den besøgende til først at kontakte DPO.

Derudover har den besøgende ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i det EØS-medlemsland, hvor den besøgende har sit sædvanlige opholdssted, sit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

9. Diverse

Hvis den besøgende har indsendt persondata vedrørende andre personer via kontaktformularerne på hjemmesiden, gælder den besøgendes rettigheder i denne privatlivspolitik for disse andre personer, hvis persondata behandles af Wallester.

Originalsproget for denne privatlivspolitik er engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den originale version på engelsk og dens oversættelser, skal den engelske version have forrang over for oversættelsen.

Wallester kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den aktuelle version af privatlivspolitikken er offentliggjort på hjemmesiden.

Enhed — enheden, som den besøgende bruger til at få adgang til hjemmesiden (computer, tablet, telefon osv.).

DPO — Wallesters databeskyttelsesansvarlige (e-mail: [email protected]).

GDPR — Den generelle forordning om databeskyttelse — den retsakt, der fastsætter reglerne for behandling af personoplysninger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Visitor — the natural person (i.e., human) who accesses the Materials on the Website.

Den besøgendes data — den besøgendes persondata, som er omfattet af denne Privatlivspolitik.

Wallester — Wallester AS, ejeren af hjemmesiden og dataansvarlig for de besøgendes data.

Wallesters tjenester — tjenester, som Wallester leverer til sine kunder, såsom Wallester Business og Wallester White Label.

Hjemmesiden — denne offentlige hjemmeside for Wallester (business.wallester.com).