Privacybeleid

Het Privacybeleid vertaald in het Nederlands heeft informatieve waarde. In geval van vragen en geschillen dienen de partijen te verwijzen naar de Engelse versie van het Privacybeleid.

Dit Privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten in het kader van de levering van Wallester-diensten. Dit laatste valt onder de klantovereenkomsten tussen Wallester en zijn klanten.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de Bezoekersgegevens is Wallester AS, een bedrijf opgericht naar Ests recht, ondernemingsnummer 11812882, adres F. R. Kreutzwaldi 4, 10120, Tallinn, Estonia.

Verzoeken en andere communicatie met betrekking tot dit Privacybeleid kunnen worden gestuurd naar: [email protected].

1. Definities betreffende de verwerking van persoonsgegevens

Dit Privacybeleid dekt de verwerking van persoonsgegevens van Bezoekers door Wallester, wat het volgende inhoudt.

Persoonsgegevens — betekent gegevens over een natuurlijke persoon die geïdentificeerd of identificeerbaar is.

Gegevens — alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, zoals naam, geboortedatum, adres, plaats van tewerkstelling, enz.

Natuurlijk persoon — betekent mensen, d.w.z. bedrijven en andere rechtspersonen zijn uitgesloten.

Identificeerbaar — betekent dat gegevens verwijzen naar een persoon, zij het:

 • direct — de gegevens bevatten bijvoorbeeld het identificatienummer van de persoon; of
 • indirect — het IP-adres van een computer kan bijvoorbeeld worden herleid naar een persoon door het te combineren met aanvullende gegevens.

Verwerking — betekent elke handeling die wordt uitgevoerd met Persoonsgegevens. In de context van dit Privacybeleid omvat dit het verzamelen van Bezoekersgegevens van Bezoekers, het opslaan ervan op de servers van Wallester, het gebruiken van Bezoekersgegevens voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en het naderhand wissen van Bezoekersgegevens.

2. Verzamelde persoonsgegevens

Bezoekersgegevens worden als volgt verzameld:

 • cookies — worden op het Apparaat van de Bezoeker geplaatst met toestemming van de Bezoeker,
 • contactformulieren — de persoonsgegevens die de Bezoeker verstrekt via contactformulieren op de Website.

2.1. Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op het Apparaat worden geplaatst wanneer de Bezoeker de Website bezoekt. Deze technologie wordt universeel gebruikt op bijna alle websites en maakt het mogelijk om de voorkeuren van de Bezoeker op te slaan en de acties van de Bezoeker op de Website te volgen.

Twee belangrijke soorten cookies zijn:

 • Essentiële cookies — ook wel strikt noodzakelijke cookies genoemd, zijn nodig om de essentiële functies van de Website te laten werken en vereisen geen toestemming van de Bezoeker in overeenstemming met de wet.
 • Niet-essentiële cookies — kunnen verschillende doeleinden hebben, bijvoorbeeld de kijkervaring van de Bezoeker verbeteren, Wallester voorzien van gegevens om de Website te verbeteren, gerichte advertenties aanbieden aan de Bezoeker, enz. Niet-essentiële cookies worden alleen op het Apparaat geplaatst na voorafgaande toestemming van de Bezoeker.

Het Cookiesbeleid beschrijft in detail de verschillende soorten cookies die op de Website worden gebruikt.

Voor alle duidelijkheid: de cookies identificeren alleen het IP-adres van het Apparaat dat wordt gebruikt om de Website te bezoeken, niet de persoon die het Apparaat gebruikt (d.w.z. de Bezoeker). Om de Bezoeker te identificeren die het Apparaat gebruikt, moeten de gegevens uit de cookies worden gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. Wallester voert geen identificatie van Bezoekers uit op basis van gegevens uit cookies.

2.2. Contactformulieren

Via de contactformulieren op de Website kan de Bezoeker communicatie met Wallester starten, bijvoorbeeld om een verzoek in te dienen om klant van Wallester te worden. Om op het verzoek van de Bezoeker te kunnen reageren, worden contactgegevens van de Bezoeker gevraagd, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, het bedrijf waar de Bezoeker werkt, enz.

Het is mogelijk dat in het kader van de communicatie via de contactformulieren op de Website persoonsgegevens van andere personen door de Bezoeker aan Wallester worden verstrekt. In dat geval dient de Bezoeker zich ervan te verzekeren dat het verstrekken van die gegevens wettelijk is toegestaan.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het doel waarvoor elk type cookie wordt gebruikt, wordt beschreven in het Cookiesbeleid.

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens die via de contactformulieren op de Website worden verstrekt, is het verwerken van het verzoek van de Bezoeker (bijvoorbeeld om klant van Wallester te worden) en het beantwoorden ervan.

Wallester kan de Bezoekersgegevens gebruiken voor profilering:

 • om haar potentiële klanten beter te begrijpen en hierdoor de diensten en communicatie van Wallester te verbeteren,
 • om te beoordelen of een potentiële klant geschikt is om de Wallester-diensten te gebruiken.

Wallester neemt geen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en die betrekking hebben op de rechten van Bezoekers. De Bezoekersgegevens die via de contactformulieren op de Website worden verstrekt, kunnen worden gebruikt om de geschiktheid van potentiële klanten, d.w.z. bedrijven, automatisch te evalueren.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

In het geval van cookies worden Bezoekersgegevens op de volgende rechtsgrondslag verwerkt:

 • Essentiële cookies — gerechtvaardigd belang (AVG artikel 6.1, f),
 • Niet-essentiële cookies — de toestemming van de Bezoeker (AVG artikel 6.1, a).

De Bezoekersgegevens die via de contactformulieren op de Website worden verstrekt, worden op de volgende rechtsgrondslag verwerkt:

 • de toestemming van de Bezoeker (AVG artikel 6.1, a) — van toepassing op alle Bezoekersgegevens die via de contactformulieren worden verstrekt,
 • voor de uitvoering van een overeenkomst (AVG artikel 6.1, b) — van toepassing indien de Bezoekersgegevens deel uitmaken van een verzoek om Wallester-diensten te gaan gebruiken,
 • gerechtvaardigd belang (AVG artikel 6.1, f) — indien als gevolg van de communicatie die via het contactformulier is geïnitieerd de mogelijkheid bestaat dat er vorderingen tegen Wallester worden ingesteld, worden relevante Bezoekersgegevens zolang als nodig is bewaard om ons tegen mogelijke vorderingen te verdedigen.

Er kan meer dan één rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens tegelijkertijd of na elkaar van toepassing zijn op dezelfde set gegevens. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld vaak bewaard gedurende een periode nadat een contractuele relatie is beëindigd, om bescherming te bieden tegen mogelijke vorderingen in verband met de vroegere contractuele relatie.

5. Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

Wallester volgt het principe dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Als uitzondering op het bovenstaande bewaart Wallester persoonsgegevens langer als dit verplicht is volgens de toepasselijke wetgeving en wist de persoonsgegevens onmiddellijk daarna.

6. Met wie persoonsgegevens worden gedeeld

Wallester verwerkt de via de Website verkregen Bezoekersgegevens alleen voor de eigen zakelijke behoeften van Wallester.

Wallester verzamelt de via de Website verkregen Bezoekersgegevens niet met de bedoeling deze voor winstdoeleinden aan derden ter beschikking te stellen.

De gevallen waarin Wallester de Bezoekersgegevens aan derden ter beschikking stelt, staan hieronder vermeld.

6.1. Partners

Wallester kan de Bezoekersgegevens beschikbaar stellen aan derden die:

 • Wallester assisteren bij het verwerken van Bezoekersgegevens (bijvoorbeeld aanbieders van analyse- of marketingdiensten) of
 • de Bezoekersgegevens anderszins nodig hebben om de belangen van Wallester te beschermen (bijvoorbeeld zakelijke of juridische adviseurs).

In al deze gevallen blijft Wallester degene die beslist hoe de Bezoekersgegevens worden verwerkt (d.w.z. de verwerkingsverantwoordelijke) en de derden verwerken de Bezoekersgegevens alleen in overeenstemming met de instructies van Wallester (d.w.z. gegevensverwerkers).

Verzoeken om details over de gegevensverwerkers kunnen naar de DPO worden gestuurd.

6.2. Cookies van derden

Als een speciaal geval van het delen van Bezoekersgegevens met partners, plaatst de Website bepaalde cookies van derden op het Apparaat van de Bezoeker, mits de Bezoeker vooraf toestemming heeft gegeven. In het geval van cookies van derden worden de gegevens over de activiteiten van de Bezoeker op de Website rechtstreeks naar de derde gestuurd die de cookie via de Website plaatst. Cookies van derden worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, verbinding te maken met sociale media, enz.

De cookies van derden die de Website op het Apparaat plaatst, worden vermeld in het Cookiesbeleid.

6.3. Wettelijke verplichting

Wallester deelt Bezoekersgegevens alleen onder de volgende voorwaarden met overheidsinstellingen en andere instanties die geen contractuele relatie met Wallester hebben:

 • waar de toepasselijke wetgeving het delen van persoonsgegevens verplicht;
 • indien het ingediende verzoek volledig in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving;
 • indien niet meer persoonsgegevens worden verstrekt dan de toepasselijke wetgeving verplicht.

7. Rechten van Bezoekers

Bezoekers hebben de volgende rechten in verband met de door Wallester verwerkte Bezoekersgegevens:

Recht om geïnformeerd te worden — Wallester voorziet de Bezoeker van duidelijke en transparante informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit Privacybeleid is de primaire bron voor deze informatie. Aanvullende vragen kunnen worden gesteld aan de DPO.

Recht van inzage — de Bezoeker heeft het recht om de volgende informatie te verzoeken van Wallester met betrekking tot de Bezoekersgegevens die door Wallester worden verwerkt: (a) welke persoonsgegevens worden verwerkt en (b) onder welke voorwaarden de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. Daarnaast hebben Bezoekers het recht om een kopie van bovengenoemde Bezoekersgegevens op te vragen.

Recht op rectificatie — indien de door Wallester verwerkte Bezoekersgegevens onjuistheden bevatten of onvolledig zijn, hebben Bezoekers het recht Wallester te verzoeken deze tekortkomingen te rectificeren.

Recht op wissen — Bezoekers hebben het recht om het wissen van de Bezoekersgegevens door Wallester te verzoeken indien er geen rechtsgrond is om de gegevens te verwerken.

Recht op beperking van de verwerking — Bezoekers hebben het recht om te verzoeken dat Wallester geen verwerkingsactiviteiten uitvoert met betrekking tot hun Bezoekersgegevens, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, indien een van de volgende situaties zich voordoet: (a) de Bezoeker heeft de juistheid van de Bezoekersgegevens betwist, (b) de verwerking is onwettig, maar de Bezoeker verzet zich tegen het wissen van de betreffende Bezoekersgegevens, © Wallester heeft de Bezoekersgegevens niet langer nodig, maar de Bezoeker heeft deze nodig in verband met rechtsvorderingen, (d) de Bezoeker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de Bezoekersgegevens in overeenstemming met de onderstaande alinea.

Recht om bezwaar te maken — Bezoekers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Bezoekersgegevens door Wallester indien (a) de enige rechtsgrond voor de verwerking van Bezoekersgegevens het gerechtvaardigd belang van Wallester is, dat zwaarder weegt dan de bijzondere situatie van de Bezoeker of (b) wanneer Bezoekersgegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens — Bezoekers hebben het recht om een kopie van de Bezoekersgegevens op te vragen bij Wallester in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm, mits Wallester de betreffende gegevens geautomatiseerd verwerkt.

Verzoeken om de bovenstaande Bezoekersrechten uit te oefenen of om aanvullende informatie te ontvangen, moeten naar de DPO worden gestuurd.

8. Klachten

Indien een Bezoeker van mening is dat Wallester de rechten van de Bezoeker heeft geschonden in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens, wordt de Bezoeker aangemoedigd om eerst contact op te nemen met de DPO.

Daarnaast hebben Bezoekers het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EER-lidstaat van de reguliere verblijfplaats van de Bezoeker, de plaats waar de Bezoeker werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

9. Overig

Indien een Bezoeker persoonsgegevens van andere personen heeft verstrekt via de contactformulieren op de Website, zijn de rechten van de Bezoeker zoals bepaald in dit Privacybeleid van toepassing op die andere personen van wie Wallester persoonsgegevens verwerkt.

De oorspronkelijke taal van dit Privacybeleid is Engels. In het geval van verschillen tussen de originele versie in het Engels en een vertaling, heeft de Engelse versie voorrang op de vertaling.

Wallester kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De actuele versie van het Privacybeleid wordt op de Website gepubliceerd.

Apparaat — het apparaat dat de Bezoeker gebruikt om de Website te bezoeken (bijvoorbeeld een computer tablet of telefoon).

DPO — de gegevensbeschermingsfunctionaris van Wallester (e-mail: [email protected]).

AVG — Algemene verordening gegevensbescherming — de wet die de regels bepaalt voor het verwerken van persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte.

Visitor — the natural person (i.e., human) who accesses the Materials on the Website.

Bezoekersgegevens — de persoonsgegevens van een Bezoeker die onder dit Privacybeleid vallen.

Wallester — Wallester AS, de eigenaar van de Website en verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot Bezoekersgegevens.

Wallester-diensten — diensten die Wallester aan zijn klanten levert, zoals Wallester Business en Wallester White Label.

Website — deze openbare website van Wallester (business.wallester.com).