Privatumo politika

Į Lietuvių išversta Privatumo politika yra informacinės vertės. Kilus klausimams ir ginčams, šalys remsis Privatumo politikos versija anglų kalba.

Ši Privatumo politika apibrėžia Svetainės Lankytojų asmens duomenų tvarkymą.

Ši Privatumo politika netaikoma klientų asmens duomenų tvarkymui teikiant Wallester paslaugas. Pastarajam taikomos tarp Wallester ir jos klientų sudarytų sutarčių nuostatos.

Lankytojo duomenų valdytojas yra Wallester AS — įmonė, įsteigta pagal Estijos įstatymus, registro kodas 11812882, adresas F. R. Kreutzwaldi 4, 10120, Tallinn, Estonia.

Su šia Privatumo politika susijusias užklausas ir kitus pranešimus galite siųsti adresu: [email protected].

1. Asmens duomenų tvarkymo apibrėžtys

Ši Privatumo politika apibrėžia toliau nurodytų Lankytojo asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka Wallester.

Asmens duomenys — tai informacija apie nustatytos arba nustatomos tapatybės fizinį asmenį.

Informacija — tai bet kurie su fiziniu asmeniu susiję duomenys, pvz., vardas, pavardė, gimimo data, adresas, darbo vieta, t. t.

Fizinis asmuo — fiziniams asmenims priskiriami visi žmonės, išskyrus įmones ir kitus juridinius asmenis.

Nustatomas — reiškia, kad informacija yra susijusi su asmeniu:

 • tiesiogiai, pvz., į duomenis įtrauktas asmens identifikavimo kodas, arba
 • netiesiogiai, pvz., kompiuterio IP adresas gali būti susietas su asmeniu sujungus jį su papildomais duomenimis.

Tvarkymas — tai bet kuri su asmens duomenimis atliekama operacija. Šios Privatumo politikos atveju tvarkymas apima Lankytojo duomenų rinkimą iš Lankytojo, jų saugojimą Wallester serveriuose, Lankytojo duomenų naudojimą tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti, ir vėlesnį Lankytojo duomenų ištrynimą.

2. Surinkti asmens duomenys

Lankytojų duomenys renkami pasitelkiant:

 • slapukus — jie Lankytojo įrenginyje išsaugojami gavus Lankytojo suteiktą leidimą;
 • susisiekimo formas — renkami asmens duomenys, kuriuos Lankytojas pateikia užpildęs Svetainėje esančias susisiekimo formas.

2.1. Slapukai

Slapukai — tai nedideli duomenų failai, išsaugojami Įrenginyje Lankytojui prisijungus prie Svetainės. Ši technologija yra visuotinai naudojama kone visose interneto svetainėse. Slapukai suteikia galimybę išsaugoti Lankytojo naršymo nuostatas ir stebėti jo veiksmus Svetainėje.

Du pagrindiniai slapukų tipai yra:

 • būtinieji slapukai — dar vadinami griežtai privalomais slapukais, yra būtini siekiant užtikrinti pagrindinių svetainės funkcijų veikimą ir, vadovaujantis teisės aktais, jiems išsaugoti nereikia Lankytojo leidimo;
 • nebūtinieji slapukai — jie gali būti išsaugojami siekiant kelių tikslų, pvz., užtikrinti, kad Lankytojui būtų patogiau naudotis Svetaine, pateikti Wallester duomenis, reikalingus Svetainei tobulinti, siūlyti Lankytojui tikslinius skelbimus ir t. t. Nebūtinieji slapukai Įrenginyje išsaugojami tik gavus išankstinį Lankytojo sutikimą.

Slapukų politikoje išsamiai aprašomi Svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai.

Kad būtų aiškiau, slapukai nustato tik Įrenginio, kurį naudojant lankomasi Svetainėje, IP adresą, o ne asmenį, kuris naudojasi įrenginiu (t. y. Lankytoją). Norint nustatyti Lankytoją, kuris naudojasi Įrenginiu, reikia sujungti iš slapukų gautus duomenis su duomenimis, gautais iš kitų šaltinių. Wallester neidentifikuoja Lankytojų naudodama iš slapukų gautus duomenis.

2.2. Susisiekimo formos

Užpildęs Svetainėje esančias susisiekimo formas Lankytojas gali inicijuoti komunikaciją su Wallester, pvz., pateikti prašymą tapti Wallester klientu. Kad būtų galima atsakyti į Lankytojo užklausą, prašoma pateikti Lankytojo tokius kontaktinius duomenis, kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, įmonės, kurioje Lankytojas dirba, pavadinimas ir t. t.

Gali būti, kad bendraujant per Svetainėje esančias susisiekimo formas Lankytojas pateikia Wallester kitų asmenų asmens duomenis. Tokiu atveju Lankytojas privalo užtikrinti, kad tokius duomenis pateikti leidžiama vadovaujantis teisės aktais.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Kiekvieno tipo slapukų naudojimo tikslas aprašytas Slapukų naudojimo politikoje.

Per Svetainėje esančias susisiekimo formas pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslas yra apdoroti Lankytojo užklausą (pvz., prašymą tapti Wallester klientu) ir į ją atsakyti.

Wallester gali naudoti Lankytojo duomenis profiliavimui šiais tikslais:

 • kad geriau suprastų savo potencialių klientų poreikius ir pagal juos pagerintų Wallester paslaugas bei komunikaciją;
 • kad įvertintų potencialaus kliento tinkamumą naudotis Wallester paslaugomis.

Wallester nepriima vien tik automatizuotu su Lankytojo teisėmis susijusių duomenų tvarkymu pagrįstų sprendimų. Per Svetainėje esančias susisiekimo formas pateikti duomenys gali būti naudojami siekiant automatizuotomis priemonėmis įvertinti potencialių klientų, t. y. įmonių, tinkamumą.

4. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Naudojant slapukus Lankytojo duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu:

 • būtinieji slapukai — teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas);
 • nebūtinieji slapukai — Lankytojo sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

Per Svetainėje esančias susisiekimo formas pateikti lankytojų duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu:

 • Lankytojo sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas) — taikoma visiems per susisiekimo formas pateiktiems Lankytojo duomenims;
 • sutarties vykdymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. b punktas) — taikoma, jei Lankytojo duomenys yra prašymo pradėti naudotis Wallester paslaugomis dalis;
 • teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas) — jei dėl komunikacijos, inicijuotos per susisiekimo formą, Wallester gali būti pareikštos pretenzijos, atitinkami Lankytojo duomenys saugomi tol, kol jų reikia apsiginti nuo galimų pretenzijų.

Tam pačiam duomenų rinkiniui vienu metu arba paeiliui gali būti taikomas daugiau nei vienas asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Pvz., asmens duomenys dažnai saugomi tam tikrą laikotarpį pasibaigus sutartiniams santykiams, siekiant apsiginti nuo galimų pretenzijų, susijusių su buvusiais sutartiniais santykiais.

5. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai

Wallester laikosi principo, kad asmens duomenys neturi būti saugomi ilgiau, nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti.

Išimties tvarka Wallester asmens duomenis saugo ilgiau, jei to reikalauja taikytini teisės aktai, o šiam laikotarpiui pasibaigus, asmens duomenis nedelsiant ištrina.

6. Su kuo dalijamasi asmens duomenimis

Lankytojui naudojantis Svetaine gautus duomenis Wallester tvarko tik savo verslo reikmėms.

Wallester nerenka Lankytojui naudojantis Svetaine gautų duomenų, kad jais dalytųsi su trečiosiomis šalimis pasipelnymo tikslais.

Toliau išvardyti atvejai, kada Wallester dalijasi Lankytojo duomenimis su trečiosiomis šalimis.

6.1. Partneriai

Wallester gali dalytis Lankytojo duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios:

 • padeda Wallester tvarkyti Lankytojo duomenis (pvz., analizės ar rinkodaros paslaugų teikėjams) arba
 • kai Lankytojo duomenys reikalingi Wallester interesams apsaugoti (pvz., konsultantams verslo ar teisės klausimais).

Visais šiais atvejais Wallester visada išlieka sprendimus dėl Lankytojo duomenų tvarkymo priimantis asmuo (t. y., duomenų valdytojas), o trečiosios šalys Lankytojo duomenis tvarko tik vadovaudamosi Wallester nurodymais (t. y., yra duomenų tvarkytojai).

Užklausas dėl išsamios informacijos apie duomenų tvarkytojus galima siųsti DAP.

6.2. Svetimi slapukai

Lankytojo duomenų dalijimosi su partneriais ypatingu atveju Svetainė Lankytojo įrenginyje išsaugo tam tikrus svetimus slapukus, jei Lankytojas iš anksto davė tam sutikimą. Svetimų slapukų atveju duomenys apie Lankytojo veiklą Svetainėje siunčiami tiesiogiai trečiajai šaliai, kuri slapuką išsaugo per Svetainę. Svetimi slapukai naudojami asmeniniams poreikiams pritaikytiems skelbimams siūlyti, prisijungti prie socialinių tinklų svetainių ir t. t.

Į Įrenginį Svetainės įrašomi svetimi slapukai išvardyti Slapukų politikoje.

6.3. Privalomi teisės aktai

Wallester dalijasi Lankytojo duomenimis su valstybinėmis institucijomis ir kitomis įstaigomis, neturinčiomis sutartinių santykių su Wallester, tik esant šioms sąlygoms:

 • dalytis asmens duomenimis yra privaloma vadovaujantis taikytinais teisės aktais;
 • pateikta užklausa visiškai atitinka taikytinų teisės aktų reikalavimus;
 • pateikiama ne daugiau asmens duomenų, nei privaloma vadovaujantis taikytinais teisės aktais.

7. Lankytojo teisės

Lankytojas turi šias su Wallester tvarkomais Lankytojo duomenimis susijusias teises:

Teisę žinoti — Wallester teikia Lankytojui aiškią ir skaidrią informaciją apie veiklą, susijusią su duomenų tvarkymu. Ši Privatumo politika yra pagrindinis šios informacijos šaltinis, o papildomus klausimus galima pateikti DAP.

Teisę susipažinti — Lankytojas turi teisę reikalauti Wallester pateikti toliau nurodytą informaciją apie Wallester tvarkomus Lankytojo duomenis: a) kurie asmens duomenys yra tvarkomi ir b) kokiomis sąlygomis tvarkomi asmens duomenys. Be to, Lankytojas turi teisę prašyti pirmiau minėtų Lankytojo duomenų kopijos.

Teisę ištaisyti — jei Wallester tvarkomuose Lankytojo duomenyse yra netikslumų arba jie yra neišsamūs, Lankytojas turi teisę reikalauti Wallester šiuos trūkumus ištaisyti.

Teisę ištrinti — Lankytojas turi teisę reikalauti Wallester ištrinti Lankytojo duomenis, jei nėra teisinio pagrindo juos tvarkyti.

Teisę apriboti duomenų tvarkymą — Lankytojas turi teisę reikalauti Wallester nevykdyti jokių Lankytojo duomenų tvarkymo veiksmų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama vadovaujantis taikytinais teisės aktais, bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų: a) Lankytojas užginčijo Lankytojo duomenų tikslumą; b) duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Lankytojas nesutinka, kad atitinkami Lankytojo duomenys būtų ištrinti; c) Wallester nebereikia Lankytojo duomenų, tačiau Lankytojui jie reikalingi su teisinėmis pretenzijomis susijusiais tikslais; d) Lankytojas nesutiko su Lankytojo duomenų tvarkymu vadovaudamasis toliau nurodytu skirsniu.

Teisę nesutikti — Lankytojas turi teisę nesutikti, kad Wallester tvarkytų Lankytojo duomenis, jei a) vienintelis teisinis Lankytojo duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Wallester interesas, kurį nusveria konkreti Lankytojo situacija, arba b) jei Lankytojo duomenys naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisę perkelti duomenis — Lankytojas turi teisę reikalauti Wallester pateikti Lankytojo duomenų kopiją sustruktūrintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu, jei Wallester tvarko atitinkamus duomenis automatizuotomis priemonėmis.

Prašymai pasinaudoti pirmiau išvardytomis Lankytojo teisėmis arba gauti papildomos informacijos turi būti siunčiami DAP.

8. Skundai

Jei Lankytojas mano, kad Wallester pažeidė su asmens duomenų tvarkymu susijusias jo teises, raginame Lankytoją pirmiausia susisiekti su DAP.

Be to, Lankytojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma EEE valstybėje narėje, kurioje yra Lankytojo nuolatinė gyvenamoji vieta, Lankytojo darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta.

9. Įvairios nuostatos

Jei Lankytojas Svetainėje esančiose susisiekimo formose pateikė kitų asmenų asmens duomenis, šioje Privatumo politikoje numatytos Lankytojo teisės taikomos ir tiems kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko Wallester.

Ši Privatumo politika sudaryta anglų kalba. Esant neatitikimams tarp originalo versijos anglų kalba ir jos vertimų, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba, o ne vertimui.

Wallester gali kartkartėmis atnaujinti šią Privatumo politiką. Aktuali Privatumo politikos versija skelbiama Svetainėje.

Įrenginys — tai įrenginys, kurį naudodamas Lankytojas prisijungia prie Svetainės (kompiuteris, planšetinis kompiuteris, telefonas, t. t.).

DAP — Wallester duomenų apsaugos pareigūnas (el. paštas: [email protected]).

BDAR — Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, t. y. teisės aktas, kuriuo nustatomos asmens duomenų tvarkymo Europos ekonominėje erdvėje taisyklės.

Lankytojas — tai fizinis asmuo (t. y. žmogus), kuris lankosi Svetainėje.

Lankytojo duomenys — tai Lankytojo asmens duomenys, kuriems taikoma ši Privatumo politika.

Wallester — Wallester AS, Svetainės savininkas ir Lankytojo duomenų valdytojas.

Wallester paslaugos — paslaugos, kurias Wallester teikia savo klientams, pvz., Wallester Business ir Wallester White Label.

Svetainė — ši vieša Wallester priklausanti svetainė (business.wallester.com).