Polityka prywatności

Polityka prywatności przetłumaczona na język Polski ma wartość informacyjną. W przypadku pytań i sporów strony będą odwoływać się do wersji Polityki prywatności w języku angielskim.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających Witrynę.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych klientów w ramach świadczenia Usług Wallester. Te ostatnie są objęte umowami między Wallester a jej klientami.

Administratorem danych Odwiedzającego jest Wallester AS, spółka utworzona zgodnie z prawem Estonii, kod rejestru 11812882, adres F. R. Kreutzwaldi 4, 10120, Tallinn, Estonia.

Prośby i inną komunikację dotyczącą niniejszej Polityki prywatności można przesyłać na adres: [email protected].

1. Definicje przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie danych osobowych Odwiedzającego przez Wallester, co ma następujące znaczenie.

Dane osobowe — niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie danych osobowych Odwiedzającego przez Wallester, co na następujące znaczenie.

Informacje — wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres, miejsce pracy itd.

Osoba fizyczna — ludzie, tj. nie spółki i inne podmioty prawne.

Umożliwiające zidentyfikowanie — znaczy, że informacje odnoszą się do osoby:

 • bezpośrednio — np. dane zawierają kod identyfikacyjny osoby lub
 • pośrednio — np. adres IP komputera można przypisać do osoby poprzez powiązanie go z dodatkowymi danymi.

Przetwarzanie — wszelkie operacje wykonywane przy użyciu danych osobowych. W kontekście niniejszej Polityki prywatności obejmuje to zbieranie Danych Odwiedzającego od Odwiedzającego, przechowywanie ich na serwerach Wallester, wykorzystywanie Danych Odwiedzającego w celu, w jakim zostały zebrane, a następnie usuwanie Danych Odwiedzającego.

2. Zbierane dane osobowe

Dane Odwiedzającego są zbierane w następujący sposób:

 • pliki cookie — są umieszczane na Urządzeniu Odwiedzającego zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Odwiedzającego;
 • formularze kontaktowe — dane osobowe, które Odwiedzający przesyła za pomocą formularzy kontaktowych w Witrynie.

2.1. Pliki cookie

Pliki cookie są to małe pliki danych, umieszczane na Urządzeniu podczas uzyskiwania dostępu do Witryny przez Odwiedzającego. Technologia ta jest powszechnie stosowana w prawie wszystkich witrynach internetowych i umożliwia zapisywanie preferencji Odwiedzającego oraz rejestrowanie jego działań w Witrynie.

Dwa główne typy plików cookie to:

 • niezbędne — znane również jako ściśle niezbędne pliki cookie, są wymagane do działania podstawowych funkcji witryny internetowej i zgodnie z prawem nie wymagają zgody Odwiedzającego;
 • inne niż niezbędne pliki cookie — mogą spełniać kilka celów, np. zwiększać komfort przeglądania Witryny przez Odwiedzającego, dostarczać Wallester danych w celu ulepszania Witryny, dostarczać Odwiedzającemu ukierunkowane reklamy itd. Inne niż niezbędne pliki cookie są umieszczane na Urządzeniu jedynie za uprzednią zgodą Odwiedzającego.

Polityka plików cookie szczegółowo opisuje różne typy plików cookie, które są używane w Witrynie.

Dla jasności, pliki cookie identyfikują jedynie adres IP Urządzenia, które jest używane do odwiedzania Witryny, a nie osobę korzystającą z Urządzenia (tj. Odwiedzającego). Identyfikacja Odwiedzającego, który korzysta z Urządzenia, wymaga połączenia danych z plików cookie z danymi z innych źródeł. Wallester nie dokonuje identyfikacji Odwiedzających na podstawie danych zawartych w plikach cookies.

2.2. Formularze kontaktowe

Za pośrednictwem formularzy kontaktowych w Witrynie Odwiedzający może zainicjować komunikację z Wallester, np. przesłać prośbę o zostanie klientem Wallester. Aby odpowiedzieć na prośbę Odwiedzającego, wymagane są dane kontaktowe Odwiedzającego, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, w której pracuje Odwiedzający itd.

Możliwe jest, że w ramach komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych w Witrynie dane osobowe innych osób zostaną przekazane Wallester przez Odwiedzającego. W takim przypadku Odwiedzający musi upewnić się, że przekazanie tych danych jest dozwolone przez prawo.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Cel, w jakim wykorzystywane są poszczególne typy plików cookie, został opisany w Polityce plików cookie.

Celem przetwarzania danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych w Witrynie jest przetworzenie prośby Odwiedzającego (np. o zostanie klientem Wallester) i udzielenie na nią odpowiedzi.

Wallester może wykorzystywać Dane Odwiedzającego do profilowania w celu:

 • lepszego zrozumienia potencjalnych klientów i dzięki temu ulepszenia usługi i komunikację Wallester;
 • oceny przydatności potencjalnego klienta do korzystania z Usług Wallester.

Wallester nie podejmuje decyzji dotyczących praw Odwiedzającego, opierając się jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane Odwiedzającego przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych w Witrynie mogą być wykorzystywane do automatycznej oceny potencjalnych klientów, tj. firm.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku plików cookie Dane Odwiedzającego są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

 • niezbędne pliki cookie — uzasadniony interes (art. 6.1 (f) RODO);
 • inne niż niezbędne pliki cookie — zgoda Odwiedzającego (art. 6.1 (a) RODO).

Dane Odwiedzającego przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych w Witrynie są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

 • zgoda Odwiedzającego (art. 6.1 (a) RODO) — ma zastosowanie do wszystkich Danych Odwiedzającego przekazanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych;
 • w celu wykonania umowy (art. 6.1 (b) RODO) — ma zastosowanie w przypadku, gdy Dane Odwiedzającego są częścią wniosku o rozpoczęcie korzystania z Usług Wallester;
 • prawnie uzasadniony interes (art. 6.1 (f) RODO) — jeżeli w wyniku komunikacji zainicjowanej za pośrednictwem formularza kontaktowego możliwe jest zgłoszenie jakichkolwiek roszczeń wobec Wallester, odpowiednie Dane Odwiedzającego są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Więcej niż jedna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może mieć zastosowanie do tego samego zestawu danych jednocześnie lub kolejno. Np. dane osobowe są często przechowywane przez pewien okres po zakończeniu stosunku umownego w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przeszłym stosunkiem umownym.

5. Okresy zatrzymywania danych osobowych

Wallester przestrzega zasady, że dane osobowe nie mogą być zatrzymywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, do którego zostały zebrane.

W drodze wyjątku od powyższego Wallester przechowuje dane osobowe dłużej, jeśli jest to obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa, a następnie niezwłocznie usuwa dane osobowe.

6. Komu udostępniane są dane osobowe

Wallester przetwarza Dane Odwiedzających uzyskane za pośrednictwem Witryny jedynie na własne potrzeby biznesowe.

Wallester nie zbiera Danych Odwiedzających za pośrednictwem Witryny z zamiarem udostępnienia ich stronom trzecim w celach zarobkowych.

Poniżej wymieniono przypadki, w których Wallester udostępnia Dane Odwiedzających stronom trzecim.

6.1. Partnerzy

Wallester może udostępniać Dane Odwiedzających stronom trzecim, które:

 • pomagają Wallester w przetwarzaniu Danych Odwiedzającego (np. dostawcom usług analitycznych lub marketingowych) lub
 • w innych przypadkach potrzebują Danych Odwiedzającego w celu ochrony interesów Wallester (np. konsultanci biznesowi lub prawni).

We wszystkich takich przypadkach Wallester pozostaje osobą, która podejmuje decyzje dotyczące sposobu przetwarzania Danych Odwiedzającego (tj. jest administratorem danych), a strony trzecie przetwarzają Dane Odwiedzającego jedynie zgodnie z instrukcjami Wallester (tj. są podmiotami przetwarzającymi dane).

Wnioski dotyczące szczegółów podmiotów przetwarzających dane można przesyłać do inspektora ochrony danych.

6.2. Pliki cookie stron trzecich

Jako szczególny przypadek udostępniania Danych Odwiedzającego partnerom, Witryna umieszcza pewne pliki cookie stron trzecich na Urządzeniu Odwiedzającego pod warunkiem, że Odwiedzający wyraził na to uprzednią zgodę. W przypadku plików cookie stron trzecich dane dotyczące aktywności Odwiedzającego w Witrynie są przesyłane bezpośrednio do strony trzeciej, która umieszcza plik cookie za pośrednictwem Witryny. Pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane do dostarczania spersonalizowanych reklam, łączenia się z witrynami mediów społecznościowych itd.

Pliki cookie stron trzecich, które Witryna umieszcza na Urządzeniu, są wymienione w Polityce plików cookie.

6.3. Obowiązki prawne

Wallester udostępnia Dane Odwiedzającego instytucjom państwowym i innym organom, które nie pozostają w stosunku umownym z Wallester jedynie na następujących warunkach:

 • udostępnianie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa;
 • złożony wniosek jest w pełni zgodny z obowiązującym prawem;
 • nie udostępnia się więcej danych osobowych niż jest to obowiązkowe zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Prawa Odwiedzającego

Odwiedzającemu przysługują następujące prawa w związku z Danymi Odwiedzającego przetwarzanymi przez Wallester:

Prawo do uzyskania informacji — Wallester zapewnia Odwiedzającemu jasne i przejrzyste informacje na temat działań związanych z przetwarzaniem danych. Podstawowym źródłem tych informacji jest niniejsza Polityka prywatności, a dodatkowe pytania można kierować do inspektora ochrony danych.

Prawo dostępu — Odwiedzający ma prawo zażądać od Wallester następujących informacji dotyczących Danych Odwiedzającego przetwarzanych przez Wallester: (a) jakie dane osobowe są przetwarzane oraz (b) na jakich warunkach odbywa się przetwarzanie danych osobowych. Ponadto Odwiedzający ma prawo zażądać kopii wyżej wymienionych Danych Odwiedzającego.

Prawo do sprostowania — jeżeli Dane Odwiedzającego przetwarzane przez Wallester zawierają nieścisłości lub są niekompletne, Odwiedzający ma prawo zażądać od Wallester sprostowania tych braków.

Prawo do usunięcia — Odwiedzający ma prawo zażądać usunięcia Danych Odwiedzającego przez Wallester w przypadku braku podstawy prawnej do przetwarzania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania — Odwiedzający ma prawo zażądać, aby Wallester nie wykonywała żadnych czynności przetwarzania dotyczących Danych Odwiedzającego, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, w każdej z poniższych sytuacji: (a) Odwiedzający zakwestionował dokładność Danych Odwiedzającego, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Odwiedzający sprzeciwia się usunięciu odnośnych Danych Odwiedzającego, © Wallester nie potrzebuje już Danych Odwiedzającego, ale Odwiedzający potrzebuje ich w związku z roszczeniami prawnymi, (d) Odwiedzający sprzeciwił się przetwarzaniu Danych Odwiedzającego zgodnie z poniższą sekcją.

Prawo do sprzeciwu — Odwiedzający ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Odwiedzającego przez Wallester, jeśli (a) jedyną podstawą prawną przetwarzania Danych Odwiedzającego jest uzasadniony interes Wallester, nad którym przeważa szczególna sytuacja Odwiedzającego lub (b) gdy Dane Odwiedzającego są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych — Odwiedzający ma prawo zażądać od Wallester kopii Danych Odwiedzającego w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, pod warunkiem, że Wallester przetwarza odpowiednie dane w sposób zautomatyzowany.

Wnioski o skorzystanie z wymienionych powyżej praw Odwiedzającego lub otrzymanie dodatkowych informacji należy przesyłać do inspektora ochrony danych.

8. Skargi

Jeśli Odwiedzający uważa, że Wallester naruszyła jego prawa w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęca się Odwiedzającego do skontaktowania się w pierwszej kolejności z IOD.

Ponadto Odwiedzający ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim EOG, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu Odwiedzającego, miejsce pracy Odwiedzającego lub miejsce domniemanego naruszenia praw.

9. Różne postanowienia

Jeżeli Odwiedzający przesłał w Witrynie dane osobowe dotyczące innych osób za pośrednictwem formularzy kontaktowych, prawa Odwiedzającego przewidziane w niniejszej Polityce prywatności mają zastosowanie do tych innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Wallester.

Oryginalnym językiem niniejszej Polityki prywatności jest język angielski. W przypadku rozbieżności między oryginalną wersją w języku angielskim a jej tłumaczeniem wersja angielska ma pierwszeństwo przed tłumaczeniem.

Wallester może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności jest publikowana w Witrynie.

Urządzenie — urządzenie używane przez Odwiedzającego w celu uzyskania dostępu do Witryny (komputer, tablet, telefon itd.).

IOD — inspektor ochrony danych Wallester (adres e-mail: [email protected]).

RODO — ogólne rozporządzenie o ochronie danych, akt prawny określający zasady przetwarzania danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Odwiedzający — osoba fizyczna (tj. człowiek), która uzyskuje dostęp do Witryny.

Dane Odwiedzającego — dane osobowe Odwiedzającego objęte niniejszą Polityką prywatności.

Wallester — firma Wallester AS, właściciel Witryny i administrator danych w odniesieniu do Danych Odwiedzającego.

Usługa Wallester — usługi, które Wallester świadczy swoim klientom, takie jak Wallester Business i Wallester White Label.

Witryna — ta publiczna witryna internetowa Wallester (business.wallester.com).