Integritetspolicy

Sekretesspolicyn översatt till Svenska har ett informationsmässigt värde. Om du har några frågor eller tvister kommer parterna att hänvisa till den engelska versionen av sekretesspolicyn.

Den här sekretesspolicyn omfattar behandlingen av personuppgifterna för webbplatsens besökare.

Denna sekretesspolicy gäller inte för behandlingen av kundernas personuppgifter i anslutning till leveransen av Wallesters tjänster. Det sistnämnda omfattas av kundavtal mellan Wallester och dess kunder.

Registeransvarig för besökarnas data är Wallester AS, ett företag som har grundats under gällande lagar i Estland med registreringsnummer 11812882, adress F. R. Kreutzwaldi 4, 10120, Tallinn, Estonia.

Förfrågningar och annan kommunikation rörande denna sekretesspolicy kan skickas till: [email protected].

1. Definitioner av behandling av personuppgifter

Den här sekretesspolicyn omfattar Wallesters behandling av besökarens personuppgifter, vilket innebär följande.

Personuppgifter — innebär information om en verklig person som är identifierad eller går att identifiera.

Information — innebär alla data som berör en verklig person, till exempel namn, födelsedatum, adress, arbetsplats osv.

Verklig person — betyder människor, dvs. företag och andra juridiska entiteter exkluderas.

Identifierbar — betyder att informationen hänvisar till en person antingen:

 • direkt — t.ex. att dessa data innehåller personens identifieringskod eller
 • indirekt — t.ex. så kan IP-adressen på en dator spåras till en person genom att kombinera den med andra data.

Behandlingen — innebär alla åtgärder som utförs med personuppgifterna. I samband med denna sekretesspolicy omfattar detta insamlingen av besökarnas data, lagringen av dessa på Wallesters servrar, användningen av besökarnas data för det syfte de samlades in för och senare för borttagningen av besökarnas data.

2. Insamlade personuppgifter

Besökarnas data samlas in enligt följande:

 • cookies — läggs till på besökarens enhet med besökarens tillåtelse,
 • kontaktformulär — personuppgifterna som besökaren skickar in via kontaktformulär på webbplatsen.

2.1. Cookies

Cookies är små datafiler som läggs till på enheten när besökaren går in på hemsidan. Den här tekniken används universellt på nästan alla hemsidor. Cookies gör det möjligt att spara besökarens visningspreferenser och spåra besökarens handlingar på webbplatsen.

De två huvudtyperna av cookies är:

 • nödvändiga — kallas även för strikt nödvändiga cookies och dessa krävs för att de grundläggande funktionerna på hemsidan ska fungera och kräver inte besökarens tillåtelse enligt lag.
 • icke-nödvändiga cookies — kan uppfylla olika mål t.ex. att förbättra besökarens visningsupplevelse, leverera data till Wallester för att förbättra webbplatsen, leverera riktade annonser till besökaren osv. Icke-nödvändiga cookies läggs bara till på enheten efter att besökaren har gett sitt godkännande.

Cookiepolicy beskriver detaljerat de olika typerna av cookies som används på hemsidan.

För att tydliggöra så identifierar cookies bara IP-adressen för den enhet som används för att besöka webbplatsen och inte personen bakom enheten (dvs. besökaren). Identifiering av besökaren som använder enheten kräver att data från cookies kombineras med data från andra källor. Wallester genomför ingen identifiering av besökaren baserat på data från cookies.

2.2. Kontaktformulär

Besökaren kan inleda en dialog med Wallester via kontaktformulären på webbplatsen, t.ex. genom att skicka in en förfrågan om att bli kund hos Wallester. För att kunna svara på besökarens förfrågan kommer besökaren att tillfrågas om sina kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, företaget som besökaren arbetar på osv.

Det är möjligt att besökaren, som en del av kommunikationen via kontaktformulären på webbplatsen, skickar in andra människors personuppgifter. I dessa fall måste besökaren försäkra sig om att det är lagligt att skicka in dessa data.

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet som varje cookie används för beskrivs i cookiepolicyn.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna som skickas in via kontaktformulären på webbplatsen är att behandla förfrågan från besökaren (t.ex. att bli kund hos Wallester) och att svara på den.

Wallester kan använda besökarens data för att:

 • bättre förstå sina potentiella kunder och därigenom förbättra Wallesters tjänster och kommunikation
 • utvärdera hur passande en potentiell kund är för att använda Wallesters tjänster.

Wallester fattar inga beslut enbart baserat på automatiserad behandling om det handlar om besökarens rättigheter. Besökarens data som levereras via kontaktformulären på webbplatsen kan användas för att automatiskt utvärdera hur lämpliga potentiella kunder är, t.ex. företag.

4. Den rättsliga grunden till behandlingen av personuppgifter

Gällande cookies så behandlas besökarens data enligt följande rättsliga grund:

 • nödvändiga cookies — legitimt intresse (GDPR art. 6.1 (f)),
 • icke-nödvändiga cookies — besökarens samtycke (GDPR art. 6.1 (a)).

Besökarnas data som levereras via kontaktformulär på webbplatsen behandlas enligt följande rättsliga grund:

 • besökarens samtycke (GDPR art. 6.1 (a)) — gäller för alla besökares data som skickas in via kontaktformulären,
 • för uppfyllande av ett kontrakt (GDPR art. 6.1 (b)) — gäller i de fall när besökarens data är en del av en förfrågan om att börja använda Wallesters tjänster,
 • legitimt intresse (GDPR art. 6.1 (f)) — om det som en följd av den kommunikation som har inletts via kontaktformulären finns en risk att något skadeståndsanspråk riktas mot Wallester, kommer alla relevanta data från den berörda besökaren att lagras så länge det krävs för att kunna försvara sig mot eventuella anspråk.

Mer än en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter kan gälla för samma uppsättning data, antingen samtidigt eller efter varandra. Till exempel så lagras ofta personuppgifter under en tid efter att ett kontraktsförhållande har upphört, för att det ska gå att försvara sig mot eventuella anspråk i anslutning till det tidigare kontraktsförhållandet.

5. Lagringsperioder för personuppgifter

Wallester följer principen om att personuppgifter inte får lagras längre än vad som krävs för att uppfylla syftet för vilket personuppgifterna samlades in.

Som ett undantag från detta kommer Wallester att lagra personuppgifterna längre om detta är obligatoriskt under gällande lagstiftning och kommer därefter genast att radera personuppgifterna.

6. Med vem delas personuppgifterna

Wallester behandlar endast de data om besökarna som levereras via webbplatsen för Wallesters egna företagsbehov.

Wallester samlar inte in besökarnas data via webbplatsen med avsikten att göra dem tillgängliga för tredje part i vinstsyfte.

De fall där Wallester gör besökarens data tillgängliga för tredje part listas nedan.

6.1. Partner

Wallester kan göra besökarens data tillgängliga för tredje parter som:

 • hjälper Wallester med att behandla besökarnas data (t.ex. leverantörer av analys- eller marknadsföringstjänster) eller
 • som på annat vis behöver besökarnas data för att skydda Wallesters intressen (t.ex. företags- eller juridiska konsulter).

I alla sådana fall förblir det Wallester som fattar besluten om hur besökarnas data ska behandlas (dvs. är registeransvarig) och tredje part kommer endast att behandlas besökarnas data i enlighet med anvisningarna från Wallester (dvs. är registerförare).

Förfrågningar om upplysningar om registerförarna kan skickas till dataskyddsombudet.

6.2. Cookies från tredje part

I speciella fall när besökarnas data ska delas med partner lägger webbplatsen till vissa cookies från tredje part på besökarens enhet, förutsatt att besökaren har godkänt detta. Gällande cookies från tredje part skickas data om besökarens aktivitet på webbplatsen direkt till tredje part som lägger till cookien via webbplatsen. Cookies från tredje part används för att erbjuda anpassade annonser, ansluta till sociala medier osv.

De cookies från tredje part som webbplatsen lägger till på enheten listas i cookiepolicyn.

6.3. Obligatorisk lag

Wallester delar endast besökarnas data med statliga institutioner och andra organ som inte har ingått något kontrakt med Wallester under följande villkor:

 • delningen av personuppgifterna är obligatorisk enligt gällande lagar
 • den inskickade förfrågan överensstämmer till fullo med gällande lagar
 • endast de data som är obligatoriska enligt gällande lagar kommer att göras tillgängliga.

7. Besökarens rättigheter

Besökaren har följande rättigheter i anslutning till de data om besökarna som behandlas av Wallester:

Rätten till att bli informerad — Wallester ger besökaren tydlig och transparent information om databehandlingen. Denne sekretesspolicy är den primära källan till denna information och ytterligare frågor kan skickas till dataskyddsombudet.

Rätten till åtkomst — Besökaren har rätt till att begära ut följande information från Wallester angående besökarens data som behandlas av Wallester: (a) vilka personuppgifter som behandlas och (b) under vilka villkor personuppgifterna behandlas. Dessutom har besökaren rätt att begära ut en kopia på ovannämnda data om besökaren.

Rätten till rättelse — Om besökarens data som behandlas av Wallester innehåller felaktigheter eller är ofullständiga har besökaren rätt att begära att Wallester rättar dessa felaktigheter.

Rätten till borttagning — Besökaren har rätt till att begära att Wallester tar bort besökarens data om det inte finns någon laglig grund till att behandla dessa data.

Rätten att begränsa behandlingen — Besökaren har rätt att begära att Wallester inte genomför någon behandling av besökarens data, om detta inte uttryckligen tillåts enligt gällande lagar, om något av följande skulle inträffa: (a) besökaren har bestridigt riktigheten i sina data, (b) behandlingen är olaglig men besökaren motsätter sig att dessa data tas bort, © Wallester behöver inte längre besökarens data men besökaren behöver dem i samband med rättsliga anspråk, (d) besökaren har motsatt sig behandlingen av sina data i enlighet med avsnittet nedan.

Rätten att protestera — Besökaren har rätt att motsätta sig att Wallester behandlar sina data om (a) den enda lagliga grunden till att behandla besökarens data är Wallesters legitima intresse, vilket inte väger tyngre än besökarens särskilda situation eller (b) där besökarens data används för direkt marknadsföring.

Rätten till dataportabilitet — Besökaren har rätt att begära ut en kopia av sina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format av Wallester, under förutsättning att Wallester behandlar berörda data med hjälp av automatiserade metoder.

Begäranden om att utöva besökarens ovannämnda rättigheter eller om att få ytterligare information ska skickas till dataskyddsombudet.

8. Klagomål

Om besökaren anser att Wallester har brutit mot besökarens rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifterna uppmanas besökaren att först ta kontakt med dataskyddsombudet.

Dessutom har besökaren rätten att skicka in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, mer specifikt i det EES-land där besökaren är stadigvarande bosatt, där besökaren arbetar eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum.

9. Diverse

Om besökaren har skickat in personuppgifter rörande andra personer via kontaktformulären på webbplatsen, kommer besökarens rättigheter som anges i denna sekretesspolicy att gälla för dessa andra personer vars personuppgifter behandlas av Wallester.

Denna sekretesspolicy har engelska som originalspråk. Om det uppstår avvikelser mellan originalversionen på engelska och översättningarna kommer den engelska versionen att ha företräde över översättningarna.

Ibland kommer Wallester att uppdatera denna sekretesspolicy. Den aktuella versionen av sekretesspolicyn finns publicerad på webbplatsen.

Enheten — enheten som besökaren använder för att nå webbplatsen (dator, läsplatta, telefon osv.).

Dataskyddsombudet — Wallesters dataskyddsombud (e-post: [email protected]).

GDPR — Den allmänna dataskyddsförordningen — den förordning som fastställer reglerna för behandling av personuppgifter i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Besökaren — personen (dvs. människan) som besöker webbplatsen.

Besökarens data — besökarens personuppgifter som omfattas av denna sekretesspolicy.

Wallester — Wallester AS, webbplatsens ägare och registeransvarig för besökarnas data.

Wallesters tjänster — tjänsterna som Wallester levererar till sina kunder, såsom Wallester Business och Wallester White Label.

Webbplatsen — den här offentliga webbplatsen från Wallester (business.wallester.com).