Personas datu aizsardzības politika

Privātuma politikas tulkojumam Latviešu ir informatīva nozīme. Jautājumu vai strīdu gadījumā pusēm jālieto Privātuma politikas versija angļu valodā.

Šajā Privātuma politikā atrunāta Tīmekļa vietnes Apmeklētāju personu datu apstrāde.

Šī Privātuma politika neattiecas uz klientu, kas saņem Wallester pakalpojumus, personu datu apstrādi. Šie noteikumi ir atrunāti līgumos starp Wallester un tā klientiem.

Apmeklētāju datu pārzinis ir Wallester AS — uzņēmums, kas nodibināts atbilstoši Igaunijas likumiem, kura reģistrācijas numurs ir 11812882, adrese: F. R. Kreutzwaldi 4, 10120, Tallinn, Estonia.

Lūgumus un citu saziņu šīs Privātuma politikas sakarā lūdzam sūtīt uz: [email protected].

1. Personu datu apstrādes definīcijas

Šajā Privātuma politikā atrunāta Wallester īstenotā Apmeklētāju personu datu apstrāde un nozīme ir atrunāta tālāk.

Personas dati — informācija par fizisku personu, kura ir identificēta vai identificējama.

Informācija — jebkuri fiziskas personas dati, piemēram, vārds, dzimšanas datums, adrese, darba vieta u. c. informācija.

Fiziska persona — cilvēki, proti, personas, kas nav uzņēmumi un citas juridiskas personas.

Identificējams — gadījums, kad informācija attiecas uz personu:

 • tieši — t. i., dati satur personu identificējošu kodu, vai
 • netieši — t. i., datora IP adresi var sasaistīt ar konkrētu personu, tikai izmantojot papildu datus.

Apstrāde — jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem. Šīs Privātuma politikas kontekstā tas nozīmē: Apmeklētāju datu ievākšanu no Apmeklētāja, šo datu saglabāšanu Wallester serveros, Apmeklētāju datu izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem un vēlāku Apmeklētāju datu dzēšanu.

2. Personu datu ievākšana

Apmeklētāju dati tiek ievākti šādos veidos:

 • sīkfaili — tiek ievietoti Apmeklētāja Ierīcē atbilstoši Apmeklētāja sniegtajai atļaujai,
 • saziņas veidlapas — personu dati, ko Apmeklētājs iesniedz, izmantojot saziņas veidlapas Tīmekļa vietnē.

2.1. Sīkfaili

Sīkfaili ir nelieli datu faili, kas tiek ievietoti Ierīcē, kad lietotājs apmeklē Tīmekļa vietni. Šī tehnoloģija tiek izmantota visā pasaulē teju visās tīmekļa vietnēs. Sīkfaili ļauj saglabāt Apmeklētāja preferences un darbības Tīmekļa vietnes lietošanas laikā.

Divi galvenie sīkfailu veidi ir:

 • būtiskie — obligāti nepieciešamie sīkfaili, kas nepieciešami Tīmekļa vietnes pamatfunkciju izpildei un kuriem saskaņā ar likumu nav nepieciešama Apmeklētāja atļauja,
 • nebūtiskie sīkfaili — var izpildīt vairākus mērķus, tostarp uzlabot Apmeklētāja vietnes skatīšanas pieredzi, nodrošināt Wallester ar Tīmekļa vietnes uzlabošanai noderīgiem datiem, piegādāt Apmeklētājam mērķētas reklāmas u. c. Nebūtiskie sīkfaili tiek ievietoti Ierīcē, tikai saņemot Apmeklētāja piekrišanu.

Sīkfailu politika detalizēti apraksta dažādos sīkfailu veidus, kas tiek izmantoti Tīmekļa vietnē.

Lai nerastos pārpratumi, informējam, ka sīkfaili var identificēt tikai Ierīces IP adresi, no kuras apmeklēta Tīmekļa vietne, nevis personu, kas lieto ierīci (t. i., Apmeklētāju). Apmeklētāja, kurš lieto ierīci, identifikācijai nepieciešami papildu sīkfailu dati no citiem avotiem, un, lai identificētu personu, tie jāizmanto vienkopus. Wallester neveic Apmeklētāju identifikāciju, balstoties uz sīkfailu datiem.

2.2. Saziņas veidlapas

Apmeklētājs var sazināties ar Wallester, izmantojot saziņas veidlapas Tīmekļa vietnē, t. i., nosūtīt lūgumu kļūt par Wallester klientu. Lai būtu iespējams atbildēt uz Apmeklētāja lūgumu, Tīmekļa vietne lūdz norādīt Apmeklētāja kontaktinformāciju: vārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, uzņēmumu, kurā Apmeklētājs ir nodarbināts u. c. datus.

Ir iespējams, ka Apmeklētājs veidlapu saziņas laikā Wallester iesniedz arī citu personu datus. Šādos gadījumos Apmeklētājam ir jānodrošina, ka šādu datu sniegšana notiek atbilstoši likuma prasībām.

3. Personu datu apstrādes mērķis

Katra sīkfaila veida mērķis ir aprakstīts Sīkfailu politikā.

Tīmekļa vietnes saziņas veidlapās iegūto personu datu apstrādes mērķis ir apstrādāt Apmeklētāja pieprasījumus (piemēram, lūgumus kļūt par Wallester klientu) un atbildēt uz tiem.

Wallester var izmantot Apmeklētāju datus profilēšanai:

 • lai labāk saprastu potenciālos klientus un tā uzlabotu Wallester pakalpojumus un saziņu,
 • lai novērtētu potenciāla klienta atbilstību Wallester pakalpojumu saņemšanai.

Wallester neveic lēmumus, kas skar Apmeklētāja tiesības, balstoties tikai uz automatizētu apstrādi. Saziņas veidlapās iegūtie Apmeklētāja dati var tikt izmantoti, lai automātiski noteiktu potenciālo klientu, t. i., uzņēmumu piemērotību.

4. Personu datu apstrādes tiesiskais pamats

Sīkfailu gadījumā Apmeklētāju datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • būtiskie sīkfaili — likumīgās intereses (VDAR 6.1. punkta (f)),
 • nebūtiskie sīkfaili — Apmeklēja piekrišana (VDAR 6.1. punkta (a)).

Apmeklētāja datu, kas iesniegti Tīmekļa vietnes saziņas veidlapās, apstrādes juridiskais pamats ir:

 • Apmeklētāja piekrišana (VDAR 6.1. punkta (a)) — piemērojams visiem Apmeklētāja datiem, kas iesniegti ar saziņas veidlapām,
 • līguma izpildes nolūkiem (VDAR 6.1. punkta (b)) — attiecas, ja Apmeklētāja dati ir daļa no pieprasījuma sākt lietot Wallester pakalpojumus,
 • likumīgās intereses (GDPR 6.1. punkta (f)) — ja ar saziņas veidlapu uzsāktās saziņas rezultātā pastāv iespēja, ka pret Wallester var tikt celtas jebkādas prasības, Apmeklētāja dati tiek saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai varētu īstenot aizstāvību pret iespējamajām prasībām.

Vairāk nekā viens tiesiskais pamats personas datu apstrādei var attiekties uz vienām un tām pašām datu kopām vienlaicīgi vai pēc kārtas. Piemēram, personas dati bieži tiek saglabāti uz noteiktu laiku pēc līgumattiecību beigām, lai aizstāvētos pret iespējamām prasībām saistībā ar iepriekšējām līgumattiecībām.

5. Personu datu saglabāšanas laiks

Wallester seko principam, ka personu datus nedrīkst glabāt ilgāk nekā nepieciešams, lai izpildītu datu ievākšanas sākotnējo mērķi.

Vienīgais iepriekš minētā izņēmums ir gadījumos, kad Wallester ir jāsaglabā personu dati, jo to pieprasa piemērojamie likumi. Beidzoties šim termiņam, Wallester datus dzēš.

6. Ar ko tiek kopīgoti personu dati

Wallester apstrādā Tīmekļa vietnē iegūtos Apmeklētāju datus tikai Wallester uzņēmējdarbības vajadzībām.

Wallester neievāc Apmeklētāju datus Tīmekļa vietnē ar nolūku tos padarīt pieejamus trešajām pusēm, lai tā gūtu peļņu.

Gadījumi, kuros Wallester padara Apmeklētāju datus pieejamus trešajām pusēm, ir minēti tālāk.

6.1. Partneri

Wallester var padarīt Apmeklētāju datus pieejamus tādām trešajām pusēm, kuras:

 • palīdz Wallester apstrādāt Apmeklētāju datus (piemēram, analītikas vai reklāmas pakalpojumu sniedzējiem) vai
 • kuriem Apmeklētāju dati ir nepieciešami citu iemeslu dēļ, lai aizsargātu Wallester intereses (piemēram, uzņēmējdarbības vai juridiskie konsultanti).

Visos šajos gadījumos Wallester paliek kā vienīgā persona, kas veic lēmumus par Apmeklētāju datu apstrādi (t. i., Wallester ir datu pārzinis), un trešās puses apstrādā Apmeklētāju datus atbilstoši Wallester sniegtajām instrukcijām (t. i., tās ir datu apstrādātāji).

Pieprasījumus, kas saistīti ar datu apstrādātāju kontaktinformāciju, var sūtīt datu apstrādes speciālistam.

6.2. Trešo pušu sīkfaili

Pastāv īpaši Apmeklētāja datu kopīgošanas ar partneriem gadījumi, kuros Tīmekļa vietne Apmeklētāja Ierīcē ievieto atsevišķus trešo pušu sīkfailus, ja Apmeklētājs ir sniedzis šim nepieciešamo atļauju. Trešo pušu sīkfailu gadījumos dati par Apmeklētāju darbībām Tīmekļa vietnē tiek sūtīti tieši tām trešajām pusēm, kuras sīkfailus ar Tīmekļa vietnes starpniecību ir ievietojušas ierīcēs. Trešo pušu sīkfailus izmanto, lai nodrošinātu mērķētas reklāmas, pievienotos sociālo mediju tīmekļa vietnēm u. tml.

Trešo pušu sīkfaili, kurus Tīmekļa vietne ievieto Ierīcē, ir uzskaitīti Sīkfailu politikā.

6.3. Obligātās likuma prasības

Wallester kopīgo Apmeklētāju datus ar valsts iestādēm un citām iestādēm, kuras nav līgumattiecībās ar Wallester, tikai ar šādiem nosacījumiem:

 • ja personu datu kopīgošanu obligāti pieprasa piemērojamie likumi,
 • ja iesniegtais pieprasījums pilnībā atbilst piemērojamajiem likumiem,
 • ja personu dati tiek kopīgoti tikai tādā apjomā, kuru pieprasa obligātās likumu prasības.

7. Apmeklētāja tiesības

Apmeklētājam ir tālāk minētās tiesības saistībā ar Wallester veikto Apmeklētāju datu apstrādi:

Tiesības tikt informētam — Wallester Apmeklētājam sniedz skaidru un caurskatāmu informāciju par datu apstrādes darbībām. Šī Privātuma politika ir šīs informācijas galvenais avots. Citu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar datu apstrādes speciālistu.

Piekļuves tiesības — Apmeklētājam ir tiesības no Wallester pieprasīt tālāk minēto informāciju Wallester veiktās Apmeklētāju datu apstrādes sakarā: a) uzzināt, kādi dati tiek apstrādi un b) ar kādiem nosacījumiem notiek personu datu apstrāde. Papildus tam Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt iepriekš minēto Apmeklētāja datu kopiju.

Tiesības veikt labojumus — ja Wallester apstrādātie Apmeklētāja dati satur neprecizitātes vai ir nepilnīgi, Apmeklētājam ir tiesības lūgt Wallester labot šos trūkumus.

Tiesības uz datu dzēšanu — Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai Wallester dzēš Apmeklētāja datus, ja tiesisks pamats turpināt datu apstrādi vairs nepastāv.

Tiesības ierobežot datu apstrādi — Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt Wallester ierobežot datu apstrādes darbības ar Apmeklētāja datiem, ja vien tās skaidri neatļauj likums, ja iestājas kāds no šiem nosacījumiem: a) Apmeklētājs ir apstrīdējis Apmeklētāja datu precizitāti, b) apstrāde ir nelikumīga, bet Apmeklētājs iebilst konkrēto Apmeklētāja datu dzēšanai, c) Wallester vairs nav nepieciešami Apmeklētāja dati, bet Apmeklētājam tie ir nepieciešami juridisku prasījumu sakarā, d) Apmeklētājs ir iebildis pret Apmeklētāja datu apstrādāšanu kārtībā, kas aprakstīta tālāk.

Tiesības iebilst — Apmeklētājam ir tiesības iebilst Wallester īstenotajai Apmeklētāja datu apstrādei, ja a) vienīgais juridiskais pamats Apmeklētāja datu apstrādei ir Wallester likumīgās intereses, tomēr tās atsver Apmeklētāja konkrētā situācija vai b) gadījumos, kad Apmeklētāja dati tiek izmantoti tiešās reklāmas mērķiem.

Tiesības uz datu pārnēsājamību — Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt no Wallester Apmeklētāja datu kopiju strukturētā, plaši izmantotā un ar datoru savienojamā formātā ar nosacījumu, ka Wallester apstrādā attiecīgos datus ar automatizētiem līdzekļiem.

Pieprasījumus īstenot iepriekš minētās Apmeklētāja tiesības vai saņemt papildus informāciju lūdzam sūtīt datu apstrādes speciālistam.

8. Sūdzības

Ja Apmeklētājs uzskata, ka Wallester ir pārkāpis Apmeklētāja tiesības personu datu sakarā, Apmeklētājam vispirms jāvēršas pie datu apstrādes speciālista.

Turklāt Apmeklētājam ir tiesības sniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši, ja Apmeklētājs dzīvo, strādā vai tiesību pārkāpums ir noticis EEZ dalībalstī.

9. Citi noteikumi

Ja Apmeklētājs, izmantojot Tīmekļa vietnes saziņas veidlapu, ir iesniedzis personu datus par citām personām, tad šajā Privātuma politikā minētās Apmeklētāja tiesības tiek piešķirtas arī tām personām, kuru personu datus apstrādā Wallester.

Šī Privātuma politika sākotnēji ir sastādīta angļu valodā. Ja starp angļu un citu valodu versijām ir neatbilstības, prioritāte jāpiešķir sākotnējai — angļu — versijai.

Wallester laiku pa laikam var atjaunināt šo Privātuma politiku. Privātuma politikas pašreizējā versija ir publicēta Tīmekļa vietnē.

Ierīce — ierīce, ko lieto Apmeklētājs, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei (piemēram, dators, planšetdators, tālrunis).

Datu aizsardzības speciālists — Wallester datu aizsardzības speciālists (e-pasta adrese: [email protected]).

VDAR — Vispārīgā datu aizsardzības regula — tiesību akts, kas noteic personu datu apstrādes noteikumus Eiropas Ekonomikas zonā.

Apmeklētājs — fiziska persona (t. i., cilvēks), kas piekļūst Tīmekļa vietnei.

Apmeklētāja dati — Apmeklētāja personas dati, kā tie atrunāti šajā Privātuma politikā.

Wallester — Wallester AS, Tīmekļa vietnes īpašnieks un Apmeklētāju datu pārzinis.

Wallester pakalpojumi — pakalpojumi, ko Wallester sniedz saviem klietneim, piemēram, Wallester Business un Wallester White Label.

Tīmekļa vietne — šī publiski pieejamā Wallester tīmekļa vietne: (business.wallester.com).